direct naar inhoud van Toelichting
Plan: De Bosk 1 Harkema
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan het perceel De Bosk 1 is één woning aanwezig. De huidige eigenaar heeft twee gegadigden die hier samen met hem een bedrijf willen vestigen. Het voornemen is dan ook om op dit perceel drie bedrijven te vestigen met bijbehorende bedrijfswoningen. Bij deze ontwikkeling wordt de bestemming gewijzigd in een bedrijfsbestemming.

1.2 Begrenzing plangebied

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel De Bosk 1 te Harkema. In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-VG01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan / moederplan

Het perceel valt onder het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk en heeft de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin'. Binnen de woonbestemming is een woning toegestaan met de daarbij behorende erven, paden, openbare nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Binnen de tuinbestemming zijn tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen toegestaan.

Het perceel heeft daarnaast de gebiedsaanduiding wro-zone - wijzigingsgebied 4. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

  • het straat- en bebouwingsbeeld;
  • de woonsituatie;
  • de milieusituatie;
  • de verkeersveiligheid;
  • de sociale veiligheid;
  • en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden,

het plan wijzigen in die zin dat de bestemming ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 4" wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf' met dien verstande dat:

  • er uitsluitend bedrijven mogen worden gevestigd zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de bij de regels van het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk behorende Staat van Bedrijven;
  • er per bedrijf ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
  • de bestemmingsregels van artikel 4 "Bedrijf" na wijziging overeenkomstig van toepassing zijn.

In deze toelichting is toegelicht dat sprake van bedrijven uit categorie 1 en 2 van de bij de regels van het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk behorende Staat van Bedrijven, dan wel qua aard en omvang gelijkwaardige bedrijven hieraan. Per bedrijf zal maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd.

1.4 Bestaande en toekomstige situatie

Bestaande situatie

De betreffende locatie is op dit moment ingericht als woonperceel. Midden op het perceel staat een vrijstaande woning. De gronden hieromheen zijn in gebruik als tuin en ingericht als grasland. De inrichting van het plangebied is weergegeven in figuur 1.2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-VG01_0002.jpg"

Figuur 1.2 Huidige inrichting van het plangebied

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt het perceel ingericht met 3 bedrijven en bijbehorende bedrijfswoningen. De reguliere woning die reeds aanwezig is op het perceel wordt in gebruik genomen als bedrijfswoning. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze woning worden eveneens bedrijfswoningen met bijbehorende bedrijfsbebouwing gerealiseerd. In totaal worden op het perceel 3 bedrijven en 2 extra bedrijfswoningen gerealiseerd.

De huidige eigenaar van het perceel wil een handel in stenen en hardhout vestigen. Voor de twee kavels hebben zich een klein transportbedrijf en een bedrijf in afbouw/stukadoren gemeld.

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Provinciaal beleid

Ten aanzien van het provinciaal beleid wordt verwezen naar het moederplan bestemmingsplan Harkema - bedrijventerrein De Bosk.

Verordening Romte Fryslân 2014

Het wijzigingsplan voldoet aan de Verordening Romte Fryslân 2014. Vooroverleg met de provincie is niet nodig omdat het wijzigingsplan een enkel perceel betreft en past binnen de Verordening Romte.

2.2 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan

De locatie De Bosk 1 te Harkema valt onder het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk en heeft de bestemmingen Wonen en Tuin. Daarnaast valt de locatie onder de gebiedsaanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 4'. In de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming naar Bedrijf', zie paragraaf 1.3.

Hoofdstuk 3 Ruimtelijke aspecten

De betreffende locatie maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein De Bosk in Harkema. Het bedrijventerrein is gelegen in het zuidwesten van het dorp. Het projectgebied ligt in het noordoostelijke deel van het bedrijventerrein en sluit daarmee aan op de aangrenzende woonwijk. De eigenaar is voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid die voor het perceel geldt, om het perceel in gebruik te nemen als bedrijfslocatie.

In de voorgenomen situatie wordt de bestaande woning betrokken als bedrijfswoning. Daarnaast worden drie bedrijven en twee bedrijfswoningen binnen het plangebied gerealiseerd. Daarmee is in de voorgenomen situatie sprake van één bedrijfswoning per bedrijf. De verdeling van het plangebied is weergegeven in figuur 3.1. De bedrijven dit in het gebied worden gerealiseerd betreffen bedrijven die zijn opgenomen in de Staat van Bedrijven categorie 1 en 2 of gelijkwaardig hieraan, die als bijlage bij de regels van het geldend bestemmingsplan is opgenomen. De voorgenomen bedrijven hebben middels hun bedrijfsplannen kenbaar gemaakt binnen de toekomstige bestemming passen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-VG01_0003.png"

Figuur 3.1 Indeling plangebied

De voorgenomen bedrijfsfuncties passen binnen de omgeving van het gebied. Het perceel maakt onderdeel uit van een bedrijventerrein. Ten westen en zuiden van het gebied zijn dan ook veel bedrijven gevestigd. Doordat juridisch-planologisch gezien slechts bedrijven uit categorie 1 en 2 zijn toegestaan, zijn de bedrijfsfuncties ook goed inpasbaar ten opzichte van de woonwijk ten noordwesten van het plangebied. Dit is nader omschreven in paragraaf 4.4.

Het aantal verkeersbewegingen met betrekking tot het plangebied neemt toe met de komst van 3 bedrijven en 2 bedrijfwoningen extra ten opzichte van de ene reguliere woning in de huidige situatie. Die extra verkeersgeneratie is op te vangen op De Bosk en de Nijewei, die is aangesloten op de provinciale weg N369. De Bosk vormt de toegangsweg tot het gelijknamige bedrijventerrein en is ingericht om de verkeersgeneratie van deze bedrijven op te kunnen vangen. De extra verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkelingen binnen het plangebied worden hier ook ondervangen.

het parkeren ten behoeve van de bedrijven en bedrijfswoningen in het plangebied, vindt plaats op eigen terrein. Op de drie kavels die in de voorgenomen situatie gerealiseerd worden is ruim voldoende ruimte hiervoor.

Omdat er sprake is van één bedrijfswoning per bedrijf en de te vestigen type bedrijven worden genoemd in de Staat van Bedrijven, behorend bij de regels van het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk, wordt voldaan aan de wijzigingscriteria van de wijzigingsbevoegdheid.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Ecologie

Voor het realiseren van de bedrijven en bedrijfswoningen heeft een ecologische quickscan plaatsgevonden. Hieronder volgt de conclusie van deze quickscan. De quickscan is als bijlage 1 bij deze toelichting toegevoegd.

Gebiedsbescherming

De beoogde bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwlocatie De Bosk 1 te Harkema veroorzaakt geen conflict met de ecologische wet- en regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998, Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en overige vormen van gebiedsbescherming).

Soortbescherming

De beoogde bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw veroorzaken geen conflict met de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming ten aanzien van soort(groep)en mits geen verstoring plaatsvindt van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten.

4.2 Archeologie en cultuurhistorie

Om te onderzoeken of sprake is van archeologische waarden in het plangebied is gebruik gemaakt van het FAMKE. Op basis van de steentijd-bronstijd kaart dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd bij ingrepen van meer dan 2,5 hectare. Op basis van de kaart ijzertijd-middeleeuwen is geen onderzoek noodzakelijk. Omdat de ontwikkeling een kleinere oppervlakte betreft dan 2,5 hectare is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

Verder is binnen het plangebied geen sprake van cultuurhistorische waarden.

4.3 Water

Voor het betreffende plan heeft een watertoets plaatsgevonden. Op basis hiervan geldt de normale procedure. Vanuit Wetterskip Fryslân is de eis dat 10% van de toegenomen verharding wordt gecompenseerd in aanleg van water. Hierin wordt voorzien door de bestaande sloot aan de westkant van het plangebied te verbreden met 2 meter, over de gehele lengte. Dit is tevens als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels. De watertoets is bijgevoegd als bijlage 2.

4.4 Milieuzonering

Met dit wijzigingsplan wordt een woon en tuin functie omgezet naar een bedrijfsfunctie. Het plangebied krijgt de bestemming 'Bedrijf'. Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan met milieucategorieën 1 en 2 op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Omdat het plangebied in gemengd gebied ligt, geldt een maximale richtafstand van 10 meter ten opzichte van bedrijfshindergevoelige objecten. Binnen een straal van 10 meter rondom het perceel zijn geen bedrijfshindergevoelige objecten aanwezig. Er wordt voldaan aan de richtafstanden en nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Bodem

In de huidige situatie heeft het perceel een woonbestemming. Daarmee is de bodemkwaliteit aanvaarbaar geacht om op te wonen. Voor de twee bedrijfswoningen geldt dus geen belemmering met betrekking tot het aspect bodem.

4.6 Geluid

Het plangebeid is gelegen aan De Bosk, een weg met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/u. Ook de wegen rondom het plangebied zijn 30km/u-wegen. Ten westen van het plangebied loopt de provinciale weg N369. Deze weg ligt op ruim 300 meter afstand. Daarom valt het plangebied niet binnen de geluidzone van deze weg. Nader onderzoek naar wegverkeerslawaai is niet noodzakelijk.

4.7 Luchtkwaliteit

Zie paragraaf 4.7 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied.

4.8 Externe veiligheid

Uit de risicokaart blijkt dat het perceel niet binnen een risicocontour of het invloedsgebied van een risicobron ligt.

Voor meer algemene informatie zie paragraaf 4.3 van de toelichting van het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

Zie hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Participatie

Gezien de wijziging van de bestaande situatie, waarin een woning in het plangebied gevestigd is, naar een bedrijfsfunctie, speelt het creëren van draagvlak een belangrijke rol. Gezien de ligging op een industrieterrein is de functiewijziging goed inpasbaar. De initiatiefnemer gaat omwonenden in kennis stellen van het voornemen.

Communicatie

De ter inzage legging van het (ontwerp) wijzigingsplan en de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen is bekend gemaakt in De Actief, de Staatscourant en via de gemeentelijke website. Het plan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.