Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Partiele Herziening bestemmingsplan Harkema-dorp Fugelkamp 14a
Status:
Vastgesteld

Artikel 7 Algemene procedureregels

7.a Op de voorbereiding van een besluit tot ontheffing op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de volgende procedure van toepassing:

    1. een ontwerp-besluit tot ontheffing, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage;

    2. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, op de gemeentelijke website en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

    3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

    4. gedurende de in sub a. genoemde termijn kunnen belang hebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-besluit tot ontheffing.

 

7.b Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in de Wet ruimtelijke ordening genoemde procedure van toepassing.