Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 15 Wonen

 

15.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, al dan niet in combinatie met:

  • ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

  • verkoop van goederen via internet;

 2. aan- en uitbouwen en bijgebouwen,

 

met de daarbij behorende:

 1. erven;

 2. paden;

 3. openbare nutsvoorzieningen;

 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

15.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  1. als hoofdgebouw dienen uitsluitend woningen te worden gebouwd;

  2. het aantal woningen bedraagt ten hoogste het bestaande aantal, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden”;

  3. een hoofdgebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  4. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,5 m dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is;

  5. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer is;

  6. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 11 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is;

  7. de dakhelling van een hoofdgebouw mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  1. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen per hoofdgebouw mag niet meer dan 75 m² bedragen, wanneer de gezamenlijke oppervlakte van het bouwperceel en de gronden bestemd als tuin meer is dan 500 m² mag deze oppervlakte ten hoogste 100 m² bedragen. Bij de berekening van de oppervlakte van aan- en uitbouwen en aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen telt de oppervlakte van bouwvergunningvrije bouwwerken niet mee;

  2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen, met een maximum van 75 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

  3. ten hoogste 50% van het erf buiten het bouwvlak gelegen mag worden bebouwd, dan wel ten hoogste het bestaande percentage indien dit meer is;

  4. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw bedragen; de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 2,5 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien hoger;

  5. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw; de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen;

  6. de dakhelling van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt;

  7. de afstand tussen vrijstaande bijgebouwen onderling en ten opzichte van het hoofdgebouw met aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet minder dan 1 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is.

  1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
  2 m bedragen;

  1. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

15.3 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

 2. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

 3. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van de verkoop van goederen via internet, en overige bedrijfs- en/of de daarvoor benodigde opslagruimte;

 4. de in lid 15.2 onder a. genoemde hoofdgebouwen een aan-huis-verbon-den beroep of bedrijf uit te oefenen in strijd met de onderstaande regels:

  1. ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

  2. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

  3. detailhandel is uitsluitend toegestaan voorzover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

  4. horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

 5. vanuit de in lid 15.2 onder a. genoemde hoofdgebouwen de verkoop van goederen via internet uit te oefenen in strijd met de onderstaande regels:

  1. ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

  2. alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

  3. er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

  4. er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

  5. er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

  6. de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 -19:00 uur).

 

 

15.4 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de afmeting, de si-tuering en de vorm van de aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd met dien verstande dat:

  1. de oppervlakte van het bouwvlak van vrijstaande woningen ten hoogste 150 m² mag bedragen;

  2. de overige bouwvlakken met ten hoogste 20% mogen worden vergroot;

  3. het bouwvlak maximaal 15 m diep is;

  4. het bouwvlak op ten minste 2,5 m uit de zijdelingse perceelsgrens blijft, tenzij de bestaande afstand minder is;

  5. de diepte van het erf achter het bouwvlak minimaal 5 m bedraagt;

  6. de bouwregels voor deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven;

  7. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 15.4 is de procedure opgenomen in artikel 20 van toepassing.