Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 8 Groen

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. paden;

d. waterlopen en waterpartijen,

 

met daaraan ondergeschikt:

e. verhardingen;

f. parkeervoorzieningen,

 

met de daarbijbehorende:

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

8.2 Bouwregels

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-gende regel:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

8.3 Aanlegvergunning

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- het kappen of rooien van opgaand houtgewas.

 

b. De onder a. bedoelde vergunning is niet vereist voor normaal onderhoud en beheer.

 

c. De onder a. bedoelde vergunning mag worden verleend, indien door uitvoering van het werk of de werkzaamheden niet onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarde van de elzensingels en houtwallen.