Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Bedrijf – Nutsbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen,

 

met daaraan ondergeschikt:

b. ontsluitingswegen,

 

met de daarbij behorende:

c. terreinen;

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

5.2 Bouwregels

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

2. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.