Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 3 Agrarisch

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grasland;

b. waterlopen,

 

met de daarbijbehorende:

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

3.2 Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-gende regel:

- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.

 

 

3.3 Specifieke gebruikersregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden als bedoeld in lid 3.1 als standplaats voor kampeermiddelen.

 

 

3.4 Aanlegvergunningen

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- het kappen of rooien van opgaand houtgewas.

 

b. De onder a. bedoelde vergunning is niet vereist voor normaal onderhoud en beheer.

 

c. De onder a. bedoelde vergunning mag worden verleend, indien door uitvoering van het werk of de werkzaamheden niet onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarde van de elzensingels en houtwallen.

 

 

3.5 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Groen’, ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ en ‘Gemengd’, met dien verstande dat:

 1. de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigings-gebied', wordt gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Groen’, ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ en ‘Gemengd’:

 2. de bestemming ‘Gemengd’ uitsluitend langs de Boelenswei mag worden gerealiseerd;

 3. vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ecologisch onderzoek is gedaan met het oog op de Flora- en faunawet en eventuele noodzakelijke ontheffingen in het kader van deze wet zijn verleend;

 4. vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid archeologisch onderzoek is gedaan met het oog op de Wet Archeologische Monumentenzorg;

 5. de wijzigingsbevoegdheid slechts wordt toegepast indien uit onderzoek is gebleken dat wordt voldaan aan de vigerende normen inzake het onderdeel geluidhinder;

 6. de wijzigingsbevoegdheid slechts wordt toegepast indien uit onderzoek is gebleken dat wordt voldaan aan de vigerende normen inzake het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer;

 7. het aantal woningen dient te passen binnen een door Gedeputeerde Staten geaccordeerd gemeentelijk woningverdelingsplan;

 8. de hoofdontsluiting van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied’ voor alle verkeer dient te worden gerealiseerd en georiënteerd op de Boelenswei;

 9. de verhardingsbreedte van de hoofdontsluitingsroute niet meer mag bedragen dan 5,5 m;

 10. er vrijstaande en dubbele woningen mogen worden gebouwd;

 11. er niet meer dan 13 woningen mogen worden gebouwd;

 12. de goothoogte van woningen niet meer mag bedragen dan 3,5 m;

 13. er aandacht moet worden besteed aan een goede landschappelijke inpassing van het wijzigingsgebied;

 14. voor het overige de bestemmingsregels van de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Groen’, ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ en ‘Gemengd’ onverkort van toepassing blijven;

 15. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 3.5 de in artikel 20 genoemde procedure van toepassing is.