direct naar inhoud van Regels
Plan: De Bosk 1 Harkema
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan De Bosk 1 Harkema, met identificatienummer NL.IMRO.0059.WpHaDeBosk1-ON01 van de gemeente Achtkarspelen;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 Bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPHabtDeBosk09-OH01 met de bijbehorende regels en bijlagen, zijnde het 'Bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk'.

Voor het overige en voor zover hier niet genoemd, zijn de begrippen als genoemd in artikel 1 van de regels van het Bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk van overeenkomstige toepassing op dit plan.

Artikel 2 Toepassingsregel

Dit wijzigingsplan ziet alleen op een aanpassing van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Harkema bedrijventerrein De Bosk' van de gemeente Achtkarspelen, zoals onherroepelijk op 31 augustus 2011.

Voor het overige en voor zover hier niet genoemd zijn de regels uit het Bestemmingsplan Harkema bedrijventerrein De Bosk van overeenkomstige toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

De regels van de bestemming 'Bedrijf' van het bestemmingsplan 'Harkema bedrijventerrein De Bosk' van de gemeente Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

Artikel 4.2 Bouwregels

Voor dit wijzigingsplan wordt in artikel '4.2 Bouwregels' het volgende sublid b2 gewijzigd:

2. er mag ten hoogste het bestaande aantal bedrijfswoningen worden gebouwd met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' het aantal bedrijfswoningen niet meer mag bedragen van het aangegeven aantal.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:


Regels van het wijzigingsplan  De Bosk 1 Harkema 

van de gemeente Achtkarspelen .


Behorende bij het besluit van ....