direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Dwarsdjip 7 Boelenslaan
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0059.WPDwarsdjip7-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel Dwarsdjip 7 te Boelenslaan was een hoveniersbedrijf aanwezig. De bedrijvigheid is stopgezet en het perceel zal door de nieuwe eigenaren alleen nog voor wonen worden gebruikt. De aanwezige bedrijfswoning krijgt hierbij de status van reguliere woning. Omdat het perceel daardoor niet langer conform de bedrijfsbestemming gebruik wordt, heeft de initiatiefnemer de gemeente verzocht om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming.

1.2 Begrenzing plangebied

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Dwarsdjip 7 te Boelenslaan. Kadastraal bekend als Surhuizum, sectie B, nummer 9105.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WPDwarsdjip7-ON01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan / moederplan

Het perceel valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen en heeft de bestemming Bedrijf - 1. Binnen deze bestemming vormt een bedrijf de hoofdfunctie van het perceel, met eventueel een daarbij behorende bedrijfswoning. Deze bestemming past bij het voorgaande gebruik, maar nu de bedrijfsvoering is gestopt en wonen de hoofdfunctie wordt, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan.

In de planregels is onder andere een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de woonsituatie;
 • de milieusituatie;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

 • de bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;
 • maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;
 • de woning in de voormalige bedrijfswoning dient te worden gerealiseerd;
 • wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;
 • voor het overige de regels van Artikel 30 Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

Op dit moment zijn alle bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd. De bestaande bedrijfswoning gaat dienst doen als reguliere woning. Er worden geen extra woningen gerealiseerd. Het perceel is voorzien van een goede landschappelijke inpassing, die behouden blijft. Hiermee voldoet de ontwikkeling aan de wijzigingscriteria. Dit is nader omschreven in hoofdstuk 3. In de toelichting is omschreven hoe aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

1.4 Bestaande en toekomstige situatie

De locatie wordt niet meer conform de bestemming gebruikt omdat het bedrijf dat er gevestigd was, haar bedrijfsactiviteiten op de locatie heeft beëindigd. De locatie heeft te koop gestaan en en wordt na verkoop enkel voor wonen gebruikt.

Via een wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar 'Wonen'. Binnen de bestemming is wonen als hoofdfunctie toegestaan. De initiatiefnemer is voornemens om het perceel uitsluitend te gebruiken voor reguliere bewoning. Dit is passend binnen de nieuwe bestemming.

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Provinciaal beleid

Ten aanzien van het provinciaal beleid wordt verwezen naar het moederplan bestemmingsplan Buitengebied.

Verordening Romte Fryslân 2014

Het wijzigingsplan voldoet aan de Verordening Romte Fryslân 2014. Vooroverleg met de provincie is niet nodig omdat het wijzigingsplan een enkel perceel betreft en past binnen de Verordening Romte.

2.2 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan

De locatie Dwarsdjip 7 te Boelenslaan valt onder het bestemmingsplan Buitengebied en heeft de bestemming Bedrijf-1. In de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming naar 'Wonen', zoals beschreven in paragraaf 1.3.

Hoofdstuk 3 Ruimtelijke aspecten

De betreffende locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Achtkarspelen, ten westen van het dorp Boelenslaan. Het hoveniersbedrijf dat er gevestigd was heeft haar bedrijfsactiviteiten op de locatie volledig beëindigd en het perceel is verkocht.

In de voorgenomen situatie wordt de bestaande bedrijfswoning in gebruik genomen als reguliere woning. Op het zuidelijke deel van het erf staan nog kassen die voor het hoveniersbedrijf gebruikt werden. Deze zullen in de voorgenomen situatie hobbymatig worden gebruikt voor het kweken van groente, fruit en perkplanten voor eigen gebruik.

Het gebruik van het perceel voor wonen is minder ingrijpend dan een bedrijfsfunctie en zal dus geen onevenredige hinder leveren voor de omgeving. Ook andersom is er voor de woning geen hinder te verwachten van andere functies. Omdat het om een bestaande situatie gaat (voorheen was de woning als bedrijfswoning in gebruik) zijn er geen onderzoeken nodig.

Het aantal verkeersbewegingen zal beperkt blijven tot het wonen. Omdat voorheen een bedrijf aanwezig was in het plangebied, neemt het aantal verkeersbewegingen per saldo af. Het parkeren zal op eigen erf plaatsvinden. De verkeersveiligheid wordt hiermee gewaarborgd.

Het perceel is al voorzien van een goede landschappelijke inpassing. De inrichting wordt niet gewijzigd, waardoor een landschappelijk inpassingsplan niet noodzakelijk is. Hiermee blijft ook het straat- en bebouwingsbeeld ongewijzigd. Het wijzigingsplan voldoet daarmee aan de gestelde voorwaarden.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Ecologie

Het wijzigingsplan heeft alleen betrekking op het wijzigen van de functie. Er vindt geen nieuw- en verbouw plaats en de inrichting van het perceel blijft gelijk. Ecologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

4.2 Archeologie en cultuurhistorie

Zie hiervoor paragraaf 6.6 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied.

4.3 Water

Voor het betreffende plan heeft een watertoets plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen waterschapsbelang aan de orde is. Deze watertoets is opgenomen in bijlage 1.

4.4 Milieuzonering

Het wijzigingsplan betreft een wijziging van de bestemming qua functie. De bedrijfsfunctie wordt gewijzigd in een woonfunctie. De voorgenomen functie heeft geen uitstralende werking op functies rondom het plangebied.

Daarnaast is in de directe omgeving van het plangebied geen sprake van bedrijfsfuncties. Er hoeft daarom geen onderzoek plaats te vinden met betrekking tot mogelijke bedrijfshinder in het plangebied.

4.5 Bodem

De functiewijziging leidt tot een bodemgevoeligere functie in de voorgenomen situatie, ten opzichte van de huidige situatie. Echter is op dit moment 'wonen' ook al toegestaan binnen het plangebied. De huidige bedrijfswoning wordt als reguliere woning betrokken. Omdat deze functie al is toegestaan en het in het voornemen deze functie op precies dezelfde locatie plaatsvindt is nader onderzoek naar de bodemkwaliteit niet noodzakelijk.

4.6 Geluid

Het plangebied is gelegen aan een plattelandsweg met een toegestane snelheid van maximaal 60 km/u. Dit betreft het een erftoegangsweg, waar vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer gebruik van maakt. Bovendien is de weg niet geheel verhard, waardoor de daadwerkelijke snelheid lager zal liggen. Bovendien wordt de bestaande bedrijfswoning in gebruik genomen als reguliere woning. Wonen is heir dus reeds toegestaan. Er kan daarom redelijkerwijs aangenomen worden dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

4.7 Luchtkwaliteit

Zie hiervoor paragraaf 6.5 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied.

4.8 Externe veiligheid

Uit de risicokaart blijkt dat het perceel niet binnen een risicocontour of het invloedsgebied van een risicobron ligt.

Voor meer algemene informatie zie paragraaf 6.1 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

Voor de beschrijving van de juridische regeling van de bestemming 'Wonen' wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) dient een exploitatieplan te worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In dit geval is een exploitaiteplan of - overeenkomst niet nodig omdat het er geen sprake is van een bouwplan.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Participatie

Gezien de wijziging van de bestaande situatie, waarin een bedrijf in het plangebied gevestigd is, naar een minder ingrijpende functie speelt het creëren van draagvlak geen rol in dit plan. De initiatiefnemer dient wel de direct omwonenden van de wijziging in kennis te stellen.

Communicatie

De ter inzage legging van het (ontwerp) wijzigingsplan en de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen wordt bekend gemaakt in De Actief, de Staatscourant en via de gemeentelijke website. Het plan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp zal zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.