direct naar inhoud van Toelichting
Plan: De Fjouwer Roeden 3 Boelenslaan
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0059.WPBlFjRoeden317-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel De Fjouwer Roeden 3 was een agrarisch (klein)bedrijf aanwezig. De bedrijvigheid is al een tijd stopgezet en de huidige eigenaren zullen het alleen nog gebruiken voor de woonfunctie. Omdat het perceel daardoor niet langer conform de bestemming gebruik wordt, heeft de initiatiefnemer een verzoek ingediend om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming.

1.2 Begrenzing plangebied

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel De Fjouwer Roeden 3 te Boelenslaan. In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WPBlFjRoeden317-ON01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan / moederplan

Het perceel valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen en heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden - Kleinbedrijf'. Binnen deze bestemming vormt een grondgebonden agrarisch klein bedrijf de hoofdfunctie van het perceel, eventueel met nevenactiviteiten en een ondergeschikte tak van intensieve veehouderij. Deze bestemming past bij het voorgaande gebruik, maar nu de bedrijfsvoering is gestopt en wonen de hoofdfunctie wordt, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan.

In de planregels is onder andere een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de woonsituatie;
 • de milieusituatie;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - Woonboerderij', met dien verstande dat:

 • de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;
 • maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;
 • de woning in het traditionele hoofdgebouw dient te worden gerealiseerd;
 • wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;
 • voor het overige de regels van Artikel 31 Wonen - Woonboerderij van overeenkomstige toepassing zijn.

Op dit moment zijn alle bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd. De bestaande bedrijfswoning gaat dienst doen als reguliere woning. Er worden geen extra woningen gerealiseerd. Het perceel is voorzien van een goede landschappelijke inpassing, die behouden blijft. Hiermee voldoet de ontwikkeling aan de wijzigingscriteria. Dit is nader omschreven in hoofdstuk 3. In de toelichting is omschreven hoe aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

1.4 Bestaande en toekomstige situatie

De locatie wordt niet meer conform de bestemming gebruikt omdat het bedrijf dat er gevestigd was, zijn bedrijfsactiviteiten op de locatie heeft beëindigd.

Via een wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar 'Wonen - Woonboerderij'. Binnen de bestemming is wonen als hoofdfunctie toegestaan. De initiatiefnemer is voornemens om het perceel uitsluitend te gebruiken voor reguliere bewoning. Dit is passend binnen de nieuwe bestemming.

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Provinciaal beleid

Ten aanzien van het provinciaal beleid wordt verwezen naar het moederplan bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

Verordening Romte Fryslân 2014

Het wijzigingsplan voldoet aan de Verordening Romte Fryslân 2014. Vooroverleg met de provincie is niet nodig omdat het wijzigingsplan een enkel perceel betreft en past binnen de Verordening Romte.

2.2 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan

De locatie De Fjouwer Roeden 3 te Boelenslaan valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen en heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden - Kleinbedrijf'. In de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming naar 'Wonen - Woonboerderij', zoals beschreven in paragraaf 1.3.

Hoofdstuk 3 Ruimtelijke aspecten

De betreffende locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Achtkarspelen, ten zuidwesten van het dorp Boelenslaan en noordelijk van Rottevalle. Het agrarische kleinbedrijf dat er gevestigd was, heeft de bedrijfsactiviteiten op de locatie volledig beëindigd.

In de voorgenomen situatie wordt de bestaande bedrijfswoning in gebruik genomen als woonboerderij. Onder de bestemming 'Wonen - Woonboerderij' zijn ook nevenactiviteiten als recreatieappartementen, lichte bedrijvigheid in categorie 1 en 2, een paardenhouderij en een zorgboerderij nog steeds toegestaan.

Het gebruik van het perceel voor wonen is een minder ingrijpende functie dan een agrarische functie. Wonen betreft een bedrijfshindergevoelige functie die geen uitstralende werking heeft op bedrijfshindergevoelige objecten in de omgeving. Er zal dus geen onevenredige hinder voor de omgeving optreden. De voormalige bedrijfswoning wordt in gebruik genomen als reguliere woning. Omdat het om een bestaande situatie gaat, zijn geen onderzoeken nodig.

De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bedrijfswoning en enkele opstallen te verbouwen.

Het perceel is voorzien van een goede landschappelijke inpassing langs de perceelsgrenzen. Het perceel is aan alle zijden omringd door houtwallen. Hierdoor is een landschappelijk inpassingsplan voor dit perceel niet nodig. Het wijzigingsplan voldoet al aan deze voorwaarde door de huidige inpassing.

Het aantal verkeersbewegingen zal beperkt blijven tot de woonfunctie en de eventuele nevenactiviteiten die nu ook al zijn toegestaan. Per saldo neemt dit niet toe. Het parkeren zal op eigen erf plaatsvinden. De verkeersveiligheid vormt geen belemmering voor het wijzigen van de bestemming.

Het plan voldoet aan een goede ruimtelijke inpassing.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Ecologie

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de functie. Ecologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

4.2 Archeologie en cultuurhistorie

Zie hiervoor paragraaf 6.6 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

4.3 Water

Voor het betreffende plan heeft een watertoets plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen waterschapsbelang aan de orde is. Deze watertoets is opgenomen in bijlage 1.

4.4 Milieuzonering

Het wijzigingsplan betreft een wijziging van de bestemming qua functie. De bedrijfsfunctie wordt gewijzigd in een woonfunctie. De voorgenomen functie heeft geen uitstralende werking op functies rondom het plangebied.

Daarnaast is in de directe omgeving van het plangebied geen sprake van bedrijfsfuncties. Er hoeft daarom geen onderzoek plaats te vinden met betrekking tot mogelijke bedrijfshinder in het plangebied.

4.5 Bodem

De functiewijziging leidt tot een bodemgevoeligere functie in de voorgenomen situatie, ten opzichte van de huidige situatie. Echter is op dit moment 'wonen' ook al toegestaan binnen het plangebied. De huidige bedrijfswoning wordt als reguliere woning betrokken. Omdat deze functie al is toegestaan en deze functie op precies dezelfde locatie plaatsvindt is nader onderzoek naar de bodemkwaliteit niet noodzakelijk.

4.6 Geluid

Het plangebied is gelegen aan een plattelandsweg met een toegestane snelheid van maximaal 60 km/u. Dit betreft een erftoegangsweg, waar vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer gebruik van maakt. Er kan daarom redelijkerwijs aangenomen worden dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

Ten westen van het plangebied loopt de N369, een tweebaansweg met een maximaal toegestane snelheid van 80 km/uur. De weg ligt op ruim 250 meter afstand tot de woning in het plangebied. Hiermee wordt aan de richtafstand voor een dergelijke weg voldaan en is nader onderzoek naar wegverkeerslawaai niet noodzakelijk.

4.7 Luchtkwaliteit

Zie hiervoor paragraaf 6.5 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

4.8 Externe veiligheid

Uit de risicokaart blijkt dat het perceel niet binnen een risicocontour of het invloedsgebied van een risicobron ligt.

Voor meer algemene informatie zie paragraaf 6.1 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

Voor de beschrijving van de juridische regeling van de bestemming 'Wonen - Woonboerderij' wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) dient een exploitatieplan te worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In dit geval is een exploitatieplan of - overeenkomst niet nodig omdat het er geen sprake is van een bouwplan.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Participatie

Gezien de wijziging van de bestaande situatie, waarin een bedrijf in het plangebied gevestigd is, naar een minder ingrijpende functie speelt het creëren van draagvlak geen rol in dit plan. De initiatiefnemer wordt aangeraden de direct omwonenden van de wijziging in kennis te stellen.

Communicatie

De ter inzage legging van het (ontwerp) wijzigingsplan en de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen wordt bekend gemaakt in De Actief, de Staatscourant en via de gemeentelijke website. Het plan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp zal zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.