direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Wyldpaed West nabij 16 te Twijzelerheide
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0059.WPBgWyldpW16-ON01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De percelen achter de Wyldpaed West 16 te Twijzelerheide betreffen momenteel agrarische gronden. De initiatiefnemer heeft hier 6 hectare grond in eigendom en wil een landgoed beginnen. De aanvraag voor de status van landgoed is inmiddels goedgekeurd. De ontwikkeling van een landgoed gaat gepaard met de ontwikkeling van natuur. De initiatiefnemer heeft nu nog te weinig natuur op zijn landgoed om aan de vereisten te voldoen. Het voornemen is om de achterste hectare van het landgoed als natuur in te richten door er bomen te planten en een vijver aan te leggen. Deze gronden dienen hierop de bosbestemming te krijgen. Het bestaand bos, schuin achter de woning wil de initiatiefnemer ook als natuur bestempelen, door hier een bosbestemming toe te passen.

1.2 Begrenzing plangebied

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op agrarische gronden behorend bij het perceel Wyldpaed West 16 te Twijzelerheide.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WPBgWyldpW16-ON01_0001.jpg" Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan / moederplan

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen en heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden - Besloten gebied'. Binnen deze bestemming zijn de gronden aangewezen voor grondgebonden agrarische bedrijven met daaraan een aantal ondergeschikte activiteiten. Binnen deze bestemming mag niet bij recht een bos aangeplant worden. In de regels van de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de bestemming gewijzigd kan worden in de bestemming 'Bos', mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

  • het straat- en bebouwingsbeeld;
  • de woonsituatie;
  • de milieusituatie;
  • de verkeersveiligheid;
  • de sociale veiligheid;
  • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • de cultuurhistorische, landschappelijk en natuurlijk waarden;
  • de archeologische waarden.

In de toelichting van dit wijzigingsplan wordt behandeld dat wordt voldaan aan de gestelde criteria. Bij de uitwerking van de ontwikkeling wordt hier rekening mee gehouden.

1.4 Bestaande en toekomstige situatie

De initiatiefnemer heeft voor zijn gronden de status als 'landgoed' aangevraagd en toegekend gekregen. Om het gebied als landgoed te bestempelen dient minimaal 1/3 hectare van het landgoed natuur te zijn. Er is geen sprake van agrarische bedrijfsvoering op de gronden die als natuur gebruikt gaan worden. Tevens legt de initiatiefnemer een vijver aan.

Via een wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar 'Bos'. Binnen deze bestemming is het toegestaan een bos aan te planten. De initiatiefnemer is voornemen dit te doen en het bestaande bos binnen het plangebied eveneens van de bestemming 'Bos' te voorzien.

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Provinciaal beleid

Ten aanzien van het provinciaal beleid wordt verwezen naar het moederplan: 'bestemmingsplan Buitengebied'.

Verordening Romte Fryslân 2014

Het wijzigingsplan voldoet aan de Verordening Romte Fryslân 2014. Vooroverleg met de provincie is niet nodig omdat het wijzigingsplan een enkel perceel betreft en past binnen de Verordening Romte. Overigens is vanuit de provincie aangegeven dat geen sprake is van een landgoed als in de Verordening Romte bedoeld is. In planologische zin is het daarom niet als landgoed aan te merken.

2.2 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan

De locatie Wyldpaed West 16 te Twijzelerheide valt onder het bestemmingsplan Buitengebied en heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden - besloten gebied'. In de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming naar 'Bos', zie hiervoor paragraaf 1.3.

Hoofdstuk 3 Ruimtelijke aspecten

De betreffende locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Achtkarspelen, ten zuidoosten van het dorp Twijzelerheide. De gronden zijn als 'Agrarisch met waarden - besloten gebied' bestemd. De gronden worden in gebruik genomen als landgoed.

In de voorgenomen situatie wordt het achterste perceel van het landgoed ingericht als bos om te voldoen aan de eis dat 1/3 hectare van het landgoed, 'natuur' moet zijn. De minimale oppervlakte van een landgoed is 5 hectare. Het reeds aanwezige bos in het plangebied, dat nu nog de bestemming 'Agrarisch met waarden - besloten gebied' heeft, wordt eveneens als bos bestemd. Binnen de bos bestemming is het toegestaan om een bos aan te planten. In figuur 3.1 is weergegeven welke percelen worden omgezet naar bos. Tevens wordt op deze gronden een vijver aangelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0059.WPBgWyldpW16-ON01_0002.png"

Figuur 3.1 Percelen die worden omgezet naar 'Bos'

De rest van de gronden van het landgoed blijft gewoon weiland, dat op een extensieve agrarische wijze gebruikt zal worden. Voor de landschappelijke inpassing is het van belang dat de houtwallen en houtsingels rond het plangebied behouden blijven. Om deze in stand te houden dient het bos niet binnen de gronden met de functieaanduiding houtsingel en houtwal gerealiseerd te worden. De bestemming 'Bos' komt om die reden op de gronden tussen deze aanduidingen te liggen. In de wijde omgeving zijn er meerdere percelen waar bossen tussen de houtwallen zijn aangelegd. De natuurlijke waarden van het gebied blijven behouden met deze ontwikkeling. In dit plan is hiermee rekening gehouden door de bestemming te wijziging voor het gebied dat binnen de aanduidingen houtwal en houtsingel ligt.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Ecologie

Het wijzigingsplan heeft betrekking op een functiewijziging. Binnen het plangebied wordt een agrarische bestemming deels omgezet in een bosbestemming. Het plangebied wordt ingericht met natuur. Ten behoeve van de functiewijziging is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de herinrichting geen conflict veroorzaakt met de Wet natuurbescherming ten aanzien van zowel gebieds- als soortenbescherming. De ecologische quickscan is opgenomen in bijlage 1.

4.2 Archeologie en cultuurhistorie

Zie voor dit aspect ook paragraaf 6.6 van de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied. Op basis van de FAMKE advieskaart steentijd - bronstijd archeologisch onderzoek noodzakelijk bij een ingreep van meer dan 5.000 m² oppervlakte. Op basis van de FAMKE advieskaart ijzertijd - middeleeuwen is geen onderzoek noodzakelijk. Omdat de omvang van de ontwikkeling kleiner is dan 5.000 m², is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Op het gebied van cultuurhistorie geldt verder geen belemmering.

4.3 Water

Voor het betreffende plan heeft een watertoets plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen waterschapsbelang aan de orde is. Deze watertoets is opgenomen in bijlage 2.

4.4 Milieuzonering

Met dit wijzigingsplan worden geen bedrijfshindergevende functies mogelijk gemaakt.

4.5 Bodem

Met dit wijzigingsplan wordt de functie binnen het plangebied gewijzigd van een agrarische functie naar een natuur functie, in die zin dat een bos wordt aangelegd. Bodemonderzoek is niet noodzakelijk bij deze functiewijziging. Van de percelen zijn geen gegevens bekend waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Volgens de bodemkwaliteitskaart van Achtkarspelen vallen de percelen in de kwaliteitszone Landbouw/overig. Deze grond voldoet aan de Achtergrondwaarde. Er zijn geen milieu hygiënische beperkingen te verwachten en nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

4.6 Geluid

Er wordt geen geluidshindergevoelige functie mogelijk gemaakt met dit wijzigingsplan. Nader onderzoek naar het aspect 'geluid' is daarom niet noodzakelijk.

4.7 Luchtkwaliteit

Met dit wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om een bos te creëren. Een dergelijke ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8 Externe veiligheid

Uit de risicokaart blijkt dat het perceel niet binnen een risicocontour of het invloedsgebied van een risicobron ligt.

Voor meer algemene informatie zie paragraaf 6.1 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

Voor de beschrijving van de juridische regeling van de bestemming 'Bos' wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) dient een exploitatieplan te worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In dit geval is een exploitatieplan of - overeenkomst niet nodig omdat het er geen sprake is van een bouwplan.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpwijzigingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd (artikel 3.8 Wro). Tijdens deze periode wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Dit kan al dan niet leiden tot wijzigingen van het wijzigingsplan.

De vaststelling van het wijzigingsplan wordt vervolgens door het College van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.