direct naar inhoud van Regels

Wijzigingsplan Spekloane 48 Boelenslaan

Status: ontwerp
Identificatie: NL.IMRO.0059.WPBgSpekloane48-ON01
Plantype: wijzigingsplan

Toelichting

 [image]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingsplan Spekloane 48 Boelenslaan

 

TOELICHTING (ontwerp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

 

 1. Inleiding 3

  1. Aanleiding 3

  2. Begrenzing en ligging plangebied 3

  3. Geldende bestemmingsplan / moederplan 3

  4. Bestaande en toekomstige situatie 4

 

 1. Beleidskader 4

  1. Provinciaal beleid 4

  2. Gemeentelijk beleid 4

 

 1. Overige omgevingsaspecten 5

 

 1. Juridische toelichting 7

 

 1. Uitvoerbaarheid 7

5.1 Zienswijzen 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

 

1. Inleiding

 

1.1 Aanleiding

De initiatiefnemer runt sinds een aantal jaren op deze locatie een bed en breakfast en theeschenkerij. De bed en breakfast loopt goed en de recensies zijn uitstekend. De familie heeft daarom het plan opgevat hun activiteiten verder uit te breiden naar een minicamping waarop ze in het toeristisch seizoen overnachtingsmogelijkheden aanbieden. Hierdoor kunnen er ook kleine gezelschappen ontvangen worden die ieder hun eigen onderkomen heeft met de nodige privacy. Het betreft een kleinschalige activiteit met ongeveer 4 verhuureenheden in het toeristisch seizoen.

 

1.2 Begrenzing en ligging plangebied

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Spekloane 48 te Boelenslaan, kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie B, perceelnummers 6239 en 6608. Het plangebied ligt ten westen van de kern Boelenslaan in het buitengebied in een omgeving met verspreide bewoning en enkele agrarische bedrijven.

 

 [image]

luchtfoto

 

 

 

 

 

 

 

  1. Geldend bestemmingsplan / moederplan

Het perceel Spekloane 48 valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen en heeft daarin de bestemming ‘Wonen’.

In 2012 is er middels een projectbesluit medewerking verleend aan de vestiging van een bed en breakfast met een kleinschalige theeschenkerij.

 [image]

Uitsnede geldende bestemmingsplan

 

  1. Bestaande en toekomstige situatie

Op dit moment voert men hier een bed&breakfast en een theeschenkerij bij de woning.

De wens is om hier een minicamping aan toe te voegen. Dit is mogelijk binnen een woonbestemming. Alleen dient hiertoe het bestemmingsvlak vergroot te worden.

 

2. Beleidskader

 

2.1 Provinciaal beleid

In de Verordening Romte Fryslân 2014 zijn de provinciale ruimtelijke belangen in regels vastgelegd.

Er is geen strijd met de provinciale regels.

 

2.2 Gemeentelijk beleid

 

Bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen

Het perceel Spekloane 48 te Boelenslaan heeft in het geldende bestemmingsplan voor het Buitengebied (2014) de bestemming ‘Wonen’. Binnen deze bestemming is het mogelijk een minicamping met maximaal 15 kampeerplaatsen op te richten. Het moet onder andere op minimaal 30 meter afstand liggen van omliggende woningen en landschappelijke worden ingepast.

Binnen het huidige bestemmingsvlak is geen ruimte aanwezig om in een minicamping te voorzien. Middels een wijzigingsbevoegdheid kan het aanwezige bestemmingsvlak vergroot worden waarna de minicamping is toegestaan.

 

Bij het plan is een landschappelijke inpassing gegeven waarbij uitgegaan wordt van de bestaande groenafscheidingen en een nieuwe singel tussen het camping gedeelte en het aangrenzende weiland. In deze groenafscheidingen wordt eveneens ruimte gemaakt voor fruitbomen, -struiken en eetbare kruiden. Deze vorm van een voedselbos is een extra beleving voor de gasten die zo hun eigen vruchten en kruiden kunnen plukken.

 

De afstand tot omliggende woningen is groter dan 30 m. Ook als deze afstand wordt afgezet tot de bestemmingsvlakken van de omliggende woningen wordt aan deze eis voldaan.

Verder wordt aan de ruimtelijke criteria geen onevenredige afbreuk gedaan.

 

3. Overige omgevingsaspecten

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het college in de besluitvorming omtrent het wijzigingsplan na te gaan of, gelet op de betrokken belangen, wijziging van de bestemming gerechtvaardigd is.

 

Luchtkwaliteit

Een toename van het aantal vervoersbewegingen komt niet boven de drempelwaarde 1610 voertuigbewegingen per dag uit. Hierdoor is er geen nadere onderzoek noodzakelijk naar de luchtkwaliteit ter plekke.

 

Invloed omgeving

Het betreft een kleinschalige activiteit. Door de in het bestemmingsplan opgenomen afstandseis van 30 meter tot woningen, is rekening gehouden met de vereiste milieuzonering. Voor mogelijk te ervaren hinder is een afstand van 30 meter als aanvaardbaar geacht.

 

Geur

Een recreatieverblijf is geen geurgevoelig object. Ook is er geen sprake van toename van geuroverlast veroorzaakt door het recreatieobject.

 

Bodem

Er bestaat geen vermoeden van bodemverontreiniging ter plekke. Daarnaast hoeft in het kader van recreatief verblijf geen bodemonderzoek naar de kwaliteitsklasse uitgevoerd te worden. De functie zelf is niet aan te merken als bodemvervuilende activiteit waarvoor een 0-meting noodzakelijk is.

 

Externe veiligheid

Als gekeken wordt naar de externe veiligheid dan bevinden zich geen risicobronnen in de omgeving van het perceel. Ook wordt er door de wijziging geen nieuwe bron toegevoegd.

 

Voor de verdere algemene ruimtelijke onderzoeken wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen (moederplan).

 

 

4. Juridische toelichting

Zie hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

 

5. Uitvoerbaarheid

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van Wro) dient een exploitatieplan te worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro.

In dit geval is een exploitatieplan of –overeenkomst niet nodig omdat er op dat gebied geen exploitatiekosten voor de gemeente zijn.

Overeenkomst verhaal tegemoetkoming in schade

Degene die in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van de afwijking van het ruimtelijk plan, kan een verzoek om een tegemoetkoming in schade indienen bij het college. Om de gemeenschap niet te laten opdraaien voor toekenning van een tegemoetkoming, is de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst aangegaan, waardoor een eventueel toegekende tegemoetkoming in schade volledig door de initiatiefnemer zal worden gecompenseerd.

 

  1. Zienswijzen

Op de voorbereiding van een wijzigingsplan is afdeling 3.4 Awb van toepassing. Vanaf -- tot en met -- 2020 heeft het ontwerpplan voor 6 weken ter inzage gelegen. Er is wel/ geen zienswijze ingediend.