Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase
Status:
Ontwerp
Status Datum:
30-09-2009

Artikel 9 Algemene procedureregels

9.a Op de voorbereiding van een besluit tot ontheffing of het toepassen van nadere eisen op grond de Wet ruimtelijke ordening is de volgende procedure van toepassing:

  1. een ontwerp-besluit tot ontheffing of nadere eis , waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende
    4 weken op het gemeentehuis ter inzage;

  2. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, op de gemeentelijke website en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

  3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

  4. gedurende de in sub 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-besluit tot ontheffing of nadere eis.

 

9.b Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in de Wet ruimtelijke ordening genoemde procedure van toepassing.