Regels wijzigingsplan Twizelermieden

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Wijze van meten

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Natuur

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

Artikel 5 Slotregel

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1 Begrippen

 
1.1 plan
het wijzigingsplan “Twizelermieden” ten zuidwesten van Buitenpost, gemeente Achtkarspelen;
 
1.2 bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, zijnde het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen;

1.3 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.WPBgTwizelermied17-ON01

 

Voor het overige en voor zover hier niet genoemd zijn de begrippen als genoemd in artikel 1 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen van overeenkomstige toepassing op dit plan.

 

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten zoals vervat in artikel 2 van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Achtkarspelen’ is van overeenkomstige toepassing op dit plan.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 3 Natuur

De regels van de bestemming Natuur zoals vervat in artikel 21 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan met dien verstande dat voor wat betreft onderhavig wijzigingsplan bij artikel 3.5 lid a de volgende sub-leden worden toegevoegd:

8. het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zoals plaggen of graven van greppels/sloten) dieper dan 30 cm. Hiervoor zal eerst archeologisch onderzoek moeten worden verricht, voordat -wat het archeologisch aspect betreft- tot vergunningverlening kan worden overgegaan. Dit archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, tenzij de provinciaal archeoloog heeft aangegeven dat onderzoek niet nodig is vanwege de bevindingen van eerder onderzoek of de beperkte omvang van de grondwerkzaamheden.

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels zoals vervat in artikelen 37 t/m 42 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan.

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsregels

De overgangsregels zoals vervat in artikel 43 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan. In verband daarmee dient het woord bestemmingsplan of plan in artikel 43 gelezen te worden als wijzigingsplan ‘Twizelermieden’.

 

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

 

“Regels van het wijzigingsplan Twizelermieden”.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op @@-@@-@@@@