Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga

Regels

 

Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

 

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad van Achtkarspelen op 6 maart 2014, van toepassing met dien verstande dat die regels op onderstaande onderdelen worden aangevuld:

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1 Begrippen

 

Begrippen wijzigingsplan:

 

1.plan

het wijzigingsplan 'Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga' met identificatienummer NL.IMRO.0059.WPBgItOast2Ag15-VG01 van de gemeente Achtkarspelen;

 

2.bestemmingsplan/moederplan

het bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad van Achtkarspelen op 6 maart 2014;

 

3.wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 2 Bedrijf – 1

 

De bestemming 'Bedrijf – 1' komt overeen met artikel 11 'Bedrijf - 1' in het moederplan en wordt als volgt aangevuld:

 

1.    aan 11.2 Bouwregels wordt toegevoegd:

sub a 8. bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden gebouwd en dient de bestaande karakteristieke verschijningsvorm van de bebouwing te worden gehandhaafd;

sub b 12. bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden gebouwd en dient de bestaande karakteristieke verschijningsvorm van de bebouwing te worden gehandhaafd;

2.    aan 11.4 Afwijken van de bouwregels wordt toegevoegd:

a.    d. het bepaalde in lid 11.2, sub a, onder 8 en/of sub b, onder 12, voor een andere locatie op het bouwperceel van gebouwen bij (deels) vervangende nieuwbouw, mits:

·         sprake is van een goede landschappelijke inpassing;

b.    e. het bepaalde in lid 11.2, sub, a, onder 8 en/of sub b, onder 12, voor een andere verschijningsvorm van gebouwen bij (deels) vervangende nieuwbouw, mits:

·         sprake is van een goede landschappelijke inpassing.

3.    aan 11.5 Specifieke gebruikersregels wordt toegevoegd:

k. het gebruik van gronden zonder dat de goede landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Landschappelijke inpassing It Oast 2 Augustinusga', is gerealiseerd en als zodanig in stand wordt gehouden. Dit gebruiksverbod gaat in na het verstrijken van de termijn van een jaar na in gebruikname van de hoofdgebouwen.

 

 

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

 

 

Artikel 3 Overgangsrecht

 

3.1 Overgangsrecht bouwwerken

a.    Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:               

1.    gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2.    na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b.    Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c.    Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

3.2 Overgangsrecht gebruik

a.    Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b.    Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c.    Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d.    Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

 

Artikel 4 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

“Regels van het wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga”.

 

Aldus vastgesteld op 14 februari 2016

 

 

 

Bijlage

 

Bijlage Landschappelijke inpassing  It Oast 2 te Augustinusga

 

 

Volgens de Visie ruimtelijke kwaliteit ligt dit perceel in het gebied dat gekenmerkt wordt als opstrekkend ontginningslandschap nat (2b). Bijgeleverd is een tekening van het bedoelde perceel.

De basis van bijgeleverde tekening is een enigszins verouderde luchtfoto. De huidige situatie is duidelijk meer verwilderd.

 

Gelet op bovenstaande zijn de plannen als volgt.

Aan de gebouwen zal de eerste jaren niets worden veranderd. De loods is reeds met hout afgewerkt. Ook de verharding blijft zoals die is.

Op de erfscheiding aan de noordzijde (1) is al veel meer gemengde begroeiďng dan op de foto lijkt. Successievelijk zullen er thuja's verwijderd worden en vervangen door geschikte boomsoorten volgens kolom 3 van de beplantingslijst in de bijlage van genoemde Visie. Met name wordt gedacht aan els, meidoorn en vlier. Zo wordt het perceel ingepast met geschikte boomsoorten.

In de erfscheiding aan de oostzijde (2) staan enkele grote naaldbomen temidden van andere begroeiďng. Deze zullen op termijn vervangen worden door boomsoorten als hierboven.

Op een groot deel van het erf (3) staat nog allerlei plantgoed dat verwijderd zal worden. Na verwijdering van alle onkruid en egalisatie zal hier gras gezaaid worden. Mogelijk komen op (een deel van) dit terrein Ouessantschapen te grazen.

In de voortuin (4) staan veel grote naaldbomen. Deze zullen merendeels gekapt worden om weer licht in de woning te krijgen.

De thuja's voor de loods (5) kunnen verwijderd worden.

Het stuk tussen de woning en de erfscheiding (6) is sterk verwilderd en moet uitgedund worden.