Regels

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het Bestemmingsplan Buitengebied met identificatienummer NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13- VG01 van de gemeente Achtkarspelen;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6 aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

een dienstverlenend beroep of bedrijf, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.7 aanlegplaats

de ruimte voor het tijdelijk afmeren van een vaartuig;

1.8 agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.9 agrarisch klein bedrijf

een agrarisch bedrijf met een omvang van tenminste 5 hectare en ten hoogste 15 hectare;

1.10 agrarisch medegebruik

een agrarisch gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit agrarische gebruik is toegestaan;

1.11 archeologische waarden

waarden van in de bodem aanwezige voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.12 bar

een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van dranken, met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, waarbij de bedrijvigheid zich voornamelijk binnen de lokaliteit voltrekt;

1.13 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.14 bêd & brochje

het bieden door de bewoner van recreatief nachtverblijf in de vorm van logies en ontbijt in of bij een woning, waarbij in de ruimte die gebruikt wordt voor bêd & brochje geen zelfstandige kookgelegenheid aanwezig is;

1.15 bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.16 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.17 beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.18 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor werk aan huis c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.19 bestaand

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010);

1.20 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.21 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.22 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.23 bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.24 boomkwekerij

bedrijf voor de teelt van bomen en heesters;

1.25 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.26 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.27 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.28 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.29 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.30 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.31 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.32 cultuurgrond

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden;

1.33 cultuurhistorische waarden

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van die geschiedenis;

1.34 dagrecreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, een vissteiger, een picknickplaats, parkeervoorziening of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik en waarbij geen sprake is van nachtverblijf;

1.35 dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.36 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.37 detailhandel in volumineuze goederen

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, in de vorm van de verkoop van auto’s, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stellen artikelen;

1.38 dienstverlenend bedrijf en-of dienstverlenende instelling

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf (en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen) en een seksinrichting;

1.39 dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.40 erf

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;

1.41 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.42 gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te gebruiken;

1.43 geluidsbelasting

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.44 geluidsgevoelige functies

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.45 geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.46 geluidszoneringsplichtige inrichtingen

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan/ wijzigingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.47 geurgevoelig object:

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

1.48 goede landschappelijk inpassing

Van een goede landschappelijke inpassing is sprake als:

a.de aanwijzingen uit Bijlage 1 Visie Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen zijn gevolgd;

b.de uitvoering van de landschappelijke inpassing in het kader van het verlenen van de omgevingsvergunning middels het stellen van voorschriften of het stellen van andere voorwaarden wordt gegarandeerd, waarbij in ieder geval voorschriften of andere voorwaarden worden gesteld omtrent:

1.              de termijn waarbinnen de landschappelijke inpassing is gerealiseerd;

2.              de verplichting tot instandhouding van de goede landschappelijke inpassing.

1.49 groepsaccommodatie

een (gedeelte van) een gebouw dat is ingericht voor het verlenen van tijdelijk recreatief nachtverblijf aan steeds wisselende groepen van personen;

1.50 grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals gebruikelijk is voor een melkrundveehouderijbedrijf, een schapenhouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een vollegronds tuinbouwbedrijf, en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven;

1.51 hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.52 hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;

1.53 horecabedrijf

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.54 houtsingel

houtwal zonder wallichaam;

1.55 houtwal

cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol landschapselement bestaande uit een wallichaam van enkele meters breed voorzien van een inheems boom- en struikbeplanting, waarvan bomen het hoofdbestanddeel vormen, al dan niet dienende ter eigendomsmarkering en/of perceelscheiding;

1.56 houtteelt

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de melding- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet, zoals die gold op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.57 intensieve veehouderij

een agrarisch bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van dierlijke producten door middel van het houden van vee – niet zijnde een wormenkwekerij, viskwekerij of een paardenfokkerij – waarbij geen of in hoofdzaak geen gebruik wordt gemaakt van open grond;

1.58 kampeermiddel

een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermiddel dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.59 kampeerplaats

een al dan niet afgescheiden gedeelte van een kampeerterrein, bedoeld voor de plaatsing van een kampeermiddel al dan niet met een bijzettentje;

1.60 kampeerterrein

een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen;

1.61 kantoor

een gebouw dat door indeling en inrichting kennelijk is bestemd te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden;

1.62 kap

een dakafdekking van een gebouw met een geheel of gedeeltelijk hellend dakvlak;

1.63 kas

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen of planten;

1.64 kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw of overkapping zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.65 kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.66 landschappelijke waarden

de cultuurhistorische en visuele waarden van het landschap;

1.67 ligplaats

een ruimte voor het afmeren en doen of laten liggen van een vaartuig;

1.68 loonbedrijf:

een bedrijf gericht op het verrichten en leveren van diensten en producten aan agrarische bedrijven (agrarisch loonwerk), alsmede het verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden;

1.69 maatschappelijke voorziening

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, voorzieningen ten behoeve van kinderopvang, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.70 manege

een bedrijf gericht op het al dan niet in de openlucht uitoefenen van de paardensport, niet zijnde een paardenhouderij of -fokkerij;

1.71 meetverschil

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een op de kaart aangegeven bestemmings- of bouwgrens;

1.72 milieusituatie

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling;

1.73 mobiel en-of demontabele kampeermiddel

·  een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

·  enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, op een (kleinschalig) kampeerterrein gedurende een periode ten hoogste 3 aansluitende maanden per kampeerseizoen;

1.74 negatief effect op een Natura-2000 gebied door stikstof depositie

een, in vergelijking met de stikstofdepositie op de in bijlage 3 bij de regels genoemde referentiedatum voor het betreffende Natura 2000-gebied, toename van de stikstofdepositie groter dan 0 mol stikstof per hectare per jaar op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied;

1.75 nevenactiviteiten

activiteiten die uitsluitend uitgeoefend kunnen worden naast een feitelijk aanwezige hoofdfunctie en wat betreft vloeroppervlak en inkomensvorming ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie, waaronder wordt verstaan:

a.een paardenhouderij (inclusief paardenpension, geen manege activiteiten, wel een rijhal);

b.niet-agrarische bedrijvigheid, zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 2 Staat van Bedrijven;

c. een boerderijwinkel ten behoeve van de verkoop van streekproducten;

d.lichte horeca- en recreatieactiviteiten zoals:

1.              bêd & brochje;

2.              maximaal 15 recreatieappartementen (inpandig) in de bestaande bebouwing met een oppervlakte van ten hoogste 70 m² vloeroppervlakte per appartement;

3.              groepsaccommodatie;

4.              theeschenkerij;

e. maatschappelijke en zorgactiviteiten, waarbij woonzorgeenheden alleen in het hoofdgebouw mogen worden gerealiseerd;

1.76 niet-permanente bewoning

bewoning van een verblijf voor recreatieve bewoning en/of huisvesting van seizoenarbeiders;

1.77 ondergeschikte detailhandel:

detailhandel die qua oppervlakte en qua gebruik ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van een niet-detailhandelsbedrijf en/of instelling, dit is het geval als de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het niet-detailhandelsbedrijf en/of instelling waar de ondergeschikte detailhandel onderdeel van uit maakt, met dien verstande dat de oppervlakte aan ondergeschikte detailhandel nooit meer dan 50 m² mag bedragen;

1.78 ondergeschikte horeca-activiteiten

horeca die qua oppervlakte en qua gebruik ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van een niet-horecabedrijf en/of instelling;

1.79 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.80 overkapping

elk bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.81 paardenbak

niet-overdekte rijbaan voorzien van natuurlijk bodemmateriaal ten behoeve van (hobbymatig) paardrijden;

1.82 paardenfokkerij

een agrarisch bedrijf dat is gericht op het fokken van paarden en/of pony's, de verkoop van gefokte paarden en/of pony's, en/of het houden van paarden en/of pony's ten behoeve van de fokkerij, niet zijnde een paardenhouderij;

1.83 paardenhouderij

een bedrijf, niet zijnde een agrarisch bedrijf, dat gericht is op het houden, stallen of africhten van paarden en/of pony's, alsmede de handel in paarden en/of pony's, waar geen manege-activiteiten worden uitgevoerd;

1.84 pand:

de kleinste bij totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.85 peil

a.voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

·                de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b.voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

·                de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.86 procesmodel Nije Pleats

een integrale methode met deskundigen op het gebied van welstand, milieu, planologie en landschap, waarbij een nieuwe ontwikkeling op een zorgvuldige manier, ruimtelijk en landschappelijk wordt ingepast in samenspraak met de initiatiefnemer;

1.87 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.88 permanente bewoning

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.89 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.90 recreatiewoning

een gebouw dat naar de aard en inrichting bedoeld is voor recreatieve bewoning;

1.91 risicovolle inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.92 risicogevoelig bouwwerk c.q. object

een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan worden aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;

1.93 seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.94 straat- en bebouwingsbeeld

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin die wordt bepaald door de mate van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede bouwhoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.95 toeristisch seizoen:

het seizoen van 15 maart tot 31 oktober;

1.96 uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.97 vast kampeermiddel

een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijf, welke naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond en daardoor als bouwwerk is aan te merken;

1.98 verkeersveiligheid

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;

1.99 verkoop van goederen via internet

een vorm van detailhandel, dat vanuit een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.100 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.101 voorgevelbouwgrens

het naar de weg gekeerde deel van de bouwgrens;

1.102 voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.103 windturbine:

een installatie c.q. bouwwerk voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind, niet zijnde een kleine windturbine;

1.104 wijzigingsplan

het Wijzigingsplan Rykswei 29 te Kootstertille  met identificatienummer NL.IMRO.0059.WPBGRykswei2915-VG01van de gemeente Achtkarspelen;

1.105 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.106 woonboerderij

een gebouw, zijnde een voormalig agrarisch bedrijf, met één woning, dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden en minimaal 15 m diep is;

1.107 woonsituatie

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van hinder;

1.108 zorgboerderij

voormalig agrarisch bedrijf waar bedrijfsmatig dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, personen met een psychische of sociale hulpvraag en/of zorgbehoevende ouderen al dan niet in combinatie met overnachtingsmogelijkheden voor de doelgroepen als zorginstelling wordt geïnitieerd en begeleid.

 

 

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

de bebouwde oppervlakte:

van een bouwperceel, bebouwingsstrook, bebouwingsvlak of ander terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien verstande dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere bouwwerken worden opgeteld;

de bedrijfsvloeropppervlakte (b.v.o.):

wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande dat de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen ten dienste van kantoren en overige bedrijfsruimten met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige dienstruimten wordt opgeteld;

de breedte van een gebouw:

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels;

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

de masthoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

 

Bij de toepassing van het bepaalde in het wijzigingsplan ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten beschouwing gelaten, mits dat meetverschil, mede gelet op de aard en omvang van hierdoor toegelaten of toe te laten (bouw)werken of werkzaamheden, als van zeer beperkte betekenis moet worden aangemerkt.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

 

 

Artikel 3 Wonen - Woonboerderij

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Woonboerderij’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.woonboerderijen, al dan niet in combinatie met:

·                nevenactiviteiten;

·                ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

·                verkoop van goederen via internet;

b.aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

c. bed & brôchje, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "bed & breakfast";

d.paardenbakken,

met daaraan ondergeschikt:

e. speelvoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h.infrastructurele voorzieningen;

i.  waterhuishoudkundige voorzieningen;

j.  sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

k.bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

en tevens voor:

l.  een windturbine, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "windturbine";

m.                     verblijfsrecreatieve voorzieningen waaronder een jachthaven, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie".

3.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1.              als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonboerderijen worden gebouwd;

2.              het aantal woonboerderijen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1, dan wel het aantal aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden";

3.              de afstand van woonboerderijen tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m bedragen, dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is;

4.              bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden gebouwd, dient de bestaande verschijningsvorm van de woonboerderij te worden gehandhaafd en mag de oppervlakte van de woonboerderij, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte van de woonboerderij, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

5.              de goothoogte van een woonboerderij mag niet meer dan 3,5 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;

6.              de bouwhoogte van een woonboerderij mag niet meer dan 9 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;

7.              de dakhelling van een woonboerderij mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van gebouwen tot een totale oppervlakte van 100 m² en boogstallen.

b.Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1.              de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen per woonboerderij mag niet meer dan 100 m² bedragen, wanneer de oppervlakte van het bouwperceel meer is dan 500 m² mag deze oppervlakte ten hoogste 200 m² bedragen. Bij de berekening van de oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen telt de oppervlakte van omgevingsvergunning vrije bouwwerken niet mee;

2.              de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 100% van de oppervlakte van de woonboerderij bedragen, met een maximum van 100m²;

3.              aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonboerderijen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de woonboerderij worden gebouwd;

4.              de goothoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woonboerderij bedragen;

5.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

6.              de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen is tenminste 1 m lager dan de bouwhoogte van de woonboerderij ;

7.              de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 6 m bedragen;

8.              de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt;

9.              de afstand tussen vrijstaande bijgebouwen onderling en ten opzichte van de woonboerderij met aan- en uitbouwen en aangebouwde de dakhelling bijgebouwen mag niet minder dan 1 m bedragen.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) van de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

2.              het bouwen van windturbines is niet toegestaan, met uitzondering van windturbines ter plaatse van de aanduiding "windturbine", met dien verstande dat de masthoogte en wiekdiameter niet meer mogen bedragen dan de bestaande masthoogte en wiekdiameter;

3.              de bouwhoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

3.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;

·  de archeologische waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 4, voor een andere locatie op het bouwperceel van hoofdgebouwen bij (deels) vervangende nieuwbouw, mits:

·                sprake is van een goede landschappelijke inpassing;

b.het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 4, voor een andere verschijningsvorm van hoofdgebouwen bij (deels) vervangende nieuwbouw, mits:

·                sprake is van een goede landschappelijke inpassing.

3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande terreinen voor kleinschalig kamperen, met dien verstande dat:

1.              er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen zijn toegestaan; en

2.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

4.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

5.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

b.het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van de verkoop van goederen via internet en overige bedrijfs- en/of de daarvoor benodigde opslagruimte;

d.het gebruik van gronden en bouwwerken voor nevenactiviteiten in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 1/3 deel van de oppervlakte van de bestaande gebouwen mag voor de uitoefening van nevenactiviteiten worden gebruikt;

2.              ten hoogste 50 m² mag worden gebruikt voor productiegebonden detailhandel;

3.              er mag geen buitenopslag van goederen plaatsvinden;

e. het gebruik van de in lid 3.2 onder a genoemde woonboerderijen een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf uit te oefenen in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woonboerderij inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

4.              horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

f. het gebruik van de in lid 3.2 onder a. genoemde woonboerderijen voor de verkoop van goederen via internet in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woonboerderij inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur);

g. het gebruik van gronden voor het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte, aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voorwerpen, stoffen, producten, machines en voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel het aanleggen of inrichten van stort- of bergplaatsen daarvoor.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 3.5 sub a, en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 3.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20;

b.het bepaalde in lid 3.5 sub a, en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 3.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

c. het bepaalde in lid 3.5 sub d, en toestaan dat de oppervlakte voor nevenactiviteiten meer bedraagt dan 1/3 deel van de oppervlakte van de bestaande gebouwen, met dien verstande dat voor het overige de regels van lid 3.5 sub d, van overeenkomstige toepassing blijven.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie,

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

a.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' ten behoeve van de bouw van inpandige recreatieappartementen en/of een groepsaccommodatie, met dien verstande dat:

1.              het aantal recreatieappartementen niet meer mag bedragen dan 15 per woonboerderij;

2.              de vloeroppervlakte van een inpandig recreatieappartement niet meer mag bedragen dan 70 m²;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;

4.              voor het overige de regels van Recreatie - Verblijfsrecreatie van overeenkomstige toepassing zijn.

b.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Agrarisch met waarden - Paardenhouderij' ten behoeve van een paardenhouderij, met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing dienen te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

2.              daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

·      wordt voorzien in een goed landschappelijke inpassing;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;

4.              voor het overige de regels van Artikel Agrarisch met waarden - Paardenhouderij van overeenkomstige toepassing zijn.

c. de bestemming wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - 1' ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, die zijn genoemd in de als bijlage 2 bij de regels opgenomen Staat van bedrijven onder categorie 1 en 2, met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten in de bestaande voormalige agrarische bedrijfsbebouwing dienen te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

2.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

3.              de uitbreiding niet mag leiden tot een onacceptabele toename van het aantal verkeersbewegingen (kwantitatief en kwalitatief);

4.              per bestemmingsvlak één bedrijfswoning is toegestaan;

5.              voor het overige de regels van Artikel Bedrijf - 1 van overeenkomstige toepassing zijn.

d.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met dien verstande dat:

1.              de maatschappelijke functie in de bestaande bebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

2.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan;

3.              wordt voorzien in een goed landschappelijke inpassing;

4.              voor het overige de regels van Artikel Maatschappelijk van overeenkomstige toepassing zijn.

e. de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

1.              de woning in de bestaande bebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              voor het overige de regels van Artikel Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.verblijfsrecreatieve voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

1.              bêd & brochje en kleinschalige inpandige recreatieappartementen;

2.              een kampeerterrein, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “kampeerterrein”, met dien verstande dat deze gronden zijn bestemd voor:

·      standplaatsen voor kampeermiddelen;

·      stacaravans;

·      trekkers- / blokhutten;

·      chalets;

·      gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen en beheer en onderhoud;

3.              recreatiewoningen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “recreatiewoning”,

en tevens voor:

b.ondergeschikte horeca-activiteiten, met dien verstande dat niet meer dan 45 m² van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van ondergeschikte horeca-activiteiten;

c. ondergeschikte detailhandelsactiviteiten, met dien verstande dat niet meer dan 45 m² van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van ondergeschikte detailhandelsactiviteiten,

met daaraan ondergeschikt:

d.sanitaire voorzieningen ten behoeve van de verblijfsrecreatie;

e. speelvoorzieningen;

f. groenvoorzieningen, met dien verstande dat op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - opgaand groen" uitsluitend afschermende beplanting wordt aangeplant;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h.infrastructurele voorzieningen;

i.  waterhuishoudkundige voorzieningen;

j.  sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

k.gebouwen;

l.  bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met:

·                ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

·                verkoop van goederen via internet;

m.                     aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;

n.bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Stacaravans, trekkers-/blokhutten en chalets mogen uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - plaatsingsgebied", worden geplaatst.

4.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen en beheer en onderhoud gelden de volgende regels:

1.              een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2.              de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

3.              de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 9 m bedragen..

b.Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1.              bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning mogen worden gebouwd;

2.              er mag niet meer dan het bestaande aantal bedrijfswoningen per bouwvlak worden gebouwd;

3.              de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

4.              de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9 m;

5.              de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 20° en niet meer bedragen dan 60°;

6.              de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning, inclusief aan en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning, mag niet meer bedragen dan 200 m², met dien verstande dat de oppervlakte van de niet-inpandige bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 150 m²;

7.              de goothoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;

8.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

9.              de bouwhoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning;

10.          de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 6 m;

11.          de dakhelling van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel het bestaande aantal graden indien dit minder bedraagt, met uitzondering van aanbouwen tot een totale oppervlakte van 30 m².

c. Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:

1.              het aantal recreatiewoningen mag niet meer dan het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' bedragen;

2.              de goothoogte van een recreatiewoning mag niet meer dan 3 m bedragen;

3.              de bouwhoogte van een recreatiewoning mag niet meer dan 8 m bedragen;

4.              de oppervlakte van een recreatiewoning mag niet meer dan 70 m² bedragen;

5.              de dakhelling van een recreatiewoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 50° bedragen.

d.Voor het bouwen van trekkers-/blokhutten gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van de trekkers-/blokhutten mag niet meer dan 3.90 m bedragen;

2.              de oppervlakte van de trekkers-/blokhutten mag niet meer dan 55 m² bedragen.

e. Voor het bouwen van chalets en bijgebouwen bij chalets gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van een chalet mag niet meer dan 3.90 m bedragen;

2.              de oppervlakte van een chalet mag niet meer dan 70 m² bedragen;

3.              bij een chalet mag niet meer dan 1 bijgebouw worden gebouwd;

4.              de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 2,5 m bedragen;

5.              de oppervlakte van een bijgebouw mag niet meer dan 9 m² bedragen.

f. Voor het bouwen van stacaravans en bijgebouwen bij stacaravans gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3,40 m bedragen;

2.              de breedte van een stacaravan mag niet meer dan 4.50 m bedragen;

3.              de oppervlakte per stacaravan mag niet meer dan 55 m² bedragen;

4.              bij een stacaravan mag niet meer dan 1 bijgebouw worden gebouwd;

5.              de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 2,5 m bedragen;

6.              de oppervlakte van een bijgebouw mag niet meer dan 9 m² bedragen.

g. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

2.              de bouwhoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen en recreatiewoningen voor bewoning;

b.het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf, met uitzondering van aan de bestemming ondergeschikte horeca;

d.het gebruik van gronden als standplaats voor mobiele en vaste kampeermiddelen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "kampeerterrein";

e. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding “kampeerterrein” als standplaats voor mobiele kampeermiddelen buiten de periode van het kampeerseizoen;

f. het gebruik van mobiele en vaste kampeermiddelen voor permanente bewoning en voor de huisvesting van seizoensarbeiders;

g. het gebruik van recreatiewoningen en recreatieappartementen voor permanente bewoning;

h.het ponden of laten uitponden van gronden;

i.  het gebruik van bedrijfswoningen voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

4.              horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

j.  het gebruik van bedrijfswoningen voor de verkoop van goederen via internet in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur).

4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie,

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

a.het wijzigingsplan wijzigen door de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken te wijzigen, met dien verstande dat:

1.              het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

2.              de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              de bouwregels voor deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven.

b.het wijzigingsplan wijzigen door de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de verblijfsrecreatie volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in voormalige bedrijfswoning dient te worden gerealiseerd,

4.              wordt voorzien in een goed landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

 

 

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Paardenhouderij

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch met waarden - Paardenhouderij’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.gebruiksgerichte paardenhouderijen;

b.hoefsmederij en zadelmakerij, in combinatie met ondergeschikte en productiegebonden detailhandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoefsmid" en binnen het schuurgedeelte van de oorspronkelijke boerderij;

c. de instandhouding van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, met dien verstande dat:

1.              de gronden ter plaatse van de aanduiding “houtsingel”, zijn bestemd voor het in stand houden van houtsingels;

2.              de gronden ter plaatse van de aanduiding “houtwal”, zijn bestemd voor het in stand houden van houtwallen,

met daaraan ondergeschikt:

d.voorzieningen behorende bij een gebruiksgerichte paardenhouderij, zoals een stapmolen, longeercirkel en paardenbak;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. infrastructurele voorzieningen;

g. groenvoorzieningen;

h.openbare nutsvoorzieningen;

i.  waterhuishoudkundige voorzieningen;

j.  sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

k.bedrijfsgebouwen;

l.  bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met:

m.                     ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

n.verkoop van goederen via internet;

o.aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;

p.bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

q.tuinen, erven en terreinen.

5.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

1.              er mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van paardenhouderijen worden gebouwd;

2.              een bedrijfsgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

3.              per bouwvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van 1 paardenhouderij worden gebouwd;

4.              de oppervlakte per gebouw mag niet meer bedragen dan 500 m²;

5.              de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 5 m;

6.              de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;

7.              de dakhelling van een bedrijfsgebouw mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van bedrijfsgebouwen tot een totale oppervlakte van 100 m².

b.Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1.              bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning mogen worden gebouwd;

2.              er mag niet meer dan 1 bedrijfswoning per gebruiksgerichte paardenhouderij worden gebouwd, dan wel het bestaande aantal indien dit meer bedraagt;

3.              de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

4.              de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9 m;

5.              de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 20° en niet meer bedragen dan 60°;

6.              de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning, inclusief aan en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning, mag niet meer bedragen dan 200 m², met dien verstande dat de oppervlakte van de niet-inpandige bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 150 m²;

7.              de goothoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;

8.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

9.              de bouwhoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning;

10.          de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 6 m;

11.          de dakhelling van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel het bestaande aantal graden indien dit minder bedraagt, met uitzondering van aanbouwen tot een totale oppervlakte van 30 m².

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen een bouwvlak gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van een mestsilo mag niet meer bedragen dan 6 m (exclusief afdekking);

2.              de bouwhoogte van een sleufsilo mag niet meer bedragen dan 4 m;

3.              de bouwhoogte van een silo, geen sleuf- of mestsilo zijnde, mag niet meer bedragen dan 15 m;

4.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 m.

5.              de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 8 m;

6.              het bouwen van mestvergistingsinstallaties is niet toegestaan, met uitzondering van bestaande mestvergistingsinstallaties.

d.Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten een bouwvlak geldt de volgende regel:

·                de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 5.2, sub a, onder 2, voor het bouwen van 1 klein agrarisch bedrijfsgebouw per bedrijf van ondergeschikte aard en lichte constructie, buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m² per bedrijf;

2.              de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;

3.              plaatsing noodzakelijk is voor de bedrijfsmatige bewerking en/of beweiding van agrarische gronden;

4.              de landschappelijk inpassing, zoals die is vastgelegd in een door het bevoegd gezag goedgekeurd landschappelijk inpassingsplan, middels het stellen van voorschriften of het stellen van andere voorwaarden wordt gegarandeerd, waarbij in ieder geval voorschriften of andere voorwaarden worden gesteld omtrent:

·      de termijn waarbinnen de landschappelijke inpassing is gerealiseerd;

·      de verplichting tot instandhouding van de goede landschappelijke inpassing;

b.het bepaalde in lid 5.2, sub a, onder 4 voor het bouwen van gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500 m² per gebouw, binnen een bouwvlak, mits:

1.              de landschappelijk inpassing, zoals die is vastgelegd in een door het bevoegd gezag goedgekeurd landschappelijk inpassingsplan, middels het stellen van voorschriften of het stellen van andere voorwaarden wordt gegarandeerd, waarbij in ieder geval voorschriften of andere voorwaarden worden gesteld omtrent:

·      de termijn waarbinnen de landschappelijke inpassing is gerealiseerd;

·      de verplichting tot instandhouding van de goede landschappelijke inpassing.

2.              voor het overige de bouwregels van lid 5.2 van overeenkomstige toepassing zijn;

c. het bepaalde in lid 5.2 sub a, onder 5 en toestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot 6 m, met dien verstande dat:

1.              de afwijking bij een omgevingsvergunning uitsluitend betrekking heeft op de naar binnen gerichte gootlijn;

2.              het bevoegd gezag met het oog op een samenhangend bebouwingsbeeld voorwaarden kan verbinden aan de afmetingen en situering van het gebouw.

5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a.het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande terreinen voor kleinschalig kamperen, met dien verstande dat:

1.              er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen zijn toegestaan; en

2.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak is gesitueerd;

4.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

5.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

b.het gebruik van gronden en bouwwerken voor nevenactiviteiten in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 1/3 deel van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag voor de uitoefening van nevenactiviteiten worden gebruikt;

2.              ten hoogste 50 m² mag worden gebruikt voor productiegebonden detailhandel;

3.              er mag geen buitenopslag van goederen plaatsvinden;

c. het gebruik van bedrijfswoningen voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

4.              horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

d.het gebruik van bedrijfswoningen voor de verkoop van goederen via internet in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur);

e. het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen voor bewoning;

f. de stalling en/of opslag van machines, voer-, vaar- en vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan op onbebouwde terreinen;

g. het plaatsen van en/of het gebruik van (sta)caravans en (zee)containers of naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen goederen;

h.het gebruik als opslag-, stort-, lozings-, of bergplaats van voorwerpen, stoffen en materialen op onbebouwde terreinen;

i.  het gebruik van gronden voor mestopslag en voeropslag buiten een bouwvlak;

j.  het wijzigen van de verkavelingstructuur, die mede wordt bepaald door het slotenpatroon en door de houtsingels ter plaatse van de aanduiding “houtsingel” en houtwallen ter plaatse van de aanduiding “houtwal”, met dien verstande dat:

1.              onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van houtwallen;

2.              onder wijzigen wordt tevens begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van houtsingels en het al dan niet in samenhang daarmee dempen, verbreden, verdiepen of aanleggen van watergangen langs houtsingels;

3.              tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt aangemerkt het wijzigen van de verkavelingsstructuur die op grond van lid 5.7, al dan niet door middel van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, is toegestaan.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 5.5 sub a en lid 5.5 sub g en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 5.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20;

b.het bepaalde in lid 5.5 sub a en lid 5.5 sub g en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 5.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

a.Het is verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

1.              het kappen en/of verwijderen van bomen en struiken;

2.              het aanbrengen van oppervlakte verhardingen tot een aaneengesloten oppervlakte van meer dan 100 m²;

3.              het dempen van sloten/veedrinkgaten;

4.              de aanleg en/of aanpassing van voet-, fiets- en ruiterpaden;

5.              de aanleg en/of aanpassing van ontsluitingswegen;

6.              de aanleg van dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van picknickplaatsen, aanlegplaatsen, parkeervoorzieningen, visoevers, vaarwater en dergelijke;

7.              het uitvoeren van seismologisch onderzoek;

8.              het ophogen, afgraven of afschuiven van gronden;

9.              het aanleggen van ondergrondse leidingen;

10.          het wijzigen van de verkavelingsstructuur die mede wordt bepaald door het slotenpatroon en door de houtsingels, zoals die met “hout- en elzensingels overig” zijn weergegeven op de bij deze regels behorende bijlage 4 Overzichtskaart houtsingels en houtwallen, met dien verstande dat:

·      onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van houtsingels;

·      onder wijzigen wordt eveneens begrepen het geheel of gedeeltelijk dempen, verbreden, verdiepen of aanleggen van watergangen;

·      een omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend op basis van een landschapsplan dat in overeenstemming is met de bij deze regels behorende bijlage 1 Visie Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen.

b.Het bepaalde in sub a geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:

1.              plaatsvinden in het kader van het normale onderhoud;

2.              al in uitvoering waren op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingssplan.

c. In afwijking van het verbod in sub a is een omgevingsvergunning niet vereist voor het verwijderen van houtsingels op de gronden ter plaatse van de aanduiding "houtwal" en "houtsingel" en op de gronden die op de bij deze regels behorende bijlage 4 Overzichtskaart houtsingels en houtwallen zijn aangeduid als “hout- en elzensingels overig”, voor zover:

1.              het te verwijderen deel het realiseren van maximaal twee dammen in iedere lange zijde van een perceel betreft, met een breedte van maximaal 10 m per dam bij houtwallen en maximaal 15 m per dam bij houtsingels, mits na verwijdering van de houtsingel of houtwal ter plaatse van de nieuwe dam of dammen minimaal 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel of houtwal overblijft en mits de afstand tussen 2 dammen tenminste 10 m bedraagt in de lange zijde van het betreffende perceel;

2.              het te verwijderen deel het realiseren van maximaal een dam in iedere korte zijde van een perceel betreft, met een breedte van maximaal 10 m per dam bij houtwallen en maximaal 15 m per dam bij houtsingels, mits na verwijdering van de houtsingel of houtwal ter plaatse van de nieuwe dam minimaal 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel of houtwal overblijft.

d.Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, onder 1 kan worden verleend als voor het verwijderen van houtsingels ter plaatse van gronden die op de bij deze regels behorende bijlage 4 Overzichtskaart houtsingels en houtwallen zijn aangeduid als “hout- en elzensingels overig”, 100% compensatie van de te verwijderen houtsingels wordt gerealiseerd op eigen gronden of, indien compensatie op eigen gronden redelijkerwijs niet mogelijk is, op de gronden die op de bij deze regels behorende bijlage 4 Overzichtskaart Houtsingels en houtwallen zijn aangeduid als "compensatiezone", dan wel op andere gronden, mits deze gelegen zijn in de gemeente Achtkarspelen, hierbij dienen de regels vastgesteld in de notitie "Uitvoering van de Boswet" en de bij deze regels behorende bijlage 1 Visie Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen te worden gevolgd.

e. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, onder 1 kan worden verleend als (het deel van) de te verwijderen houtwal of houtsingel ter plaatse van de aanduidingen “houtwal” en “houtsingel” binnen een bouwvlak ligt, mits:

1.              door de aanvrager is aangetoond dat dit uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is;

2.              100% compensatie van de te verwijderen houtwallen en houtsingels wordt gerealiseerd op eigen gronden of, indien compensatie op eigen gronden redelijkerwijs niet mogelijk is, op de gronden die op de bij deze regels behorende bijlage 4 Overzichtskaart Houtsingels en houtwallen zijn aangeduid als “compensatiezone”, dan wel op andere gronden, mits deze gelegen zijn in de gemeente Achtkarspelen; hierbij dienen de regels vastgesteld in de notitie “Uitvoering van de Boswet” en de bij deze regels behorende bijlage 1 Visie Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen te worden gevolgd.

f. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a kan alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

1.              de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

2.              de milieusituatie;

3.              het straat- en bebouwingsbeeld;

4.              de verkeersveiligheid;

5.              de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;

6.              de archeologische waarden.

g.        Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden omgevingsvergunningen worden gevraagd en deze in één plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

5.8 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie,

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

a.het wijzigingsplan wijzigen in die zin dat de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd, met dien verstande dat:

1.              het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

2.              de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              de bouwregels voor deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven.

b.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Agrarisch met waarden- Boomkwekerij' ten behoeve van een boomkwekerij, met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten in de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing dienen te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

2.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

3.              per bestemmingsvlak uitsluitend één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige agrarische bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              voor het overige de regels van Artikel 4 Agrarisch met waarden- Boomkwekerij van overeenkomstige toepassing zijn.

c.        de bestemming wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - 1' ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, die zijn genoemd in de als bijlage 2 onder categorie 1 en 2 bij deze regels opgenomen Staat van bedrijven, met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de bedrijfsactiviteiten in de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing dienen te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              per bestemmingsvlak uitsluitend één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige agrarische bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

5.              voor het overige de regels van Artikel Bedrijf - 1 van overeenkomstige toepassing zijn.

d.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning', met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de nieuwe functie in de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige agrarische bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel 17 Cultuur en ontspanning van overeenkomstige toepassing zijn.

e.        de bestemming wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de maatschappelijke functie in de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige agrarische bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Maatschappelijk van overeenkomstige toepassing zijn.

f.        de bestemming wijzigen in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' ten behoeve van de bouw van 15 inpandige recreatieappartementen en/of een groepsaccommodatie, met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de vloeroppervlakte per inpandig recreatieappartement niet meer mag bedragen dan 70 m²;

3.              per bestemmingsvlak uitsluitend één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige agrarische bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              voor het overige de regels van Artikel Recreatie - Verblijfsrecreatie van overeenkomstige toepassing zijn.

g.        de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in de voormalige agrarische bedrijfswoning dient te worden gerealiseerd,

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

h.       de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - Woonboerderij', met dien verstande dat:

1.              de agrarische bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in het traditionele hoofdgebouw dient te worden gerealiseerd;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen - Woonboerderij van overeenkomstige toepassing zijn.

 

 

Artikel 6 Bedrijf - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.bedrijven zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijven;

alsmede voor:

b.volumineuze detailhandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "detailhandel volumineus";

c. dienstverlening, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening";

d.een gronddepot, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “gronddepot”;

e. een hovenier, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “hovenier”;

f. een botenbouwbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – botenbouwbedrijf”;

g. een bouwbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf";

h.een dierenfokkerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – dierenfokkerij”;

i.  een garagebedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – garagebedrijf”;

j.  een groothandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - groothandel";

k.een houtbouwbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – houtbouwbedrijf”;

l.  een houtzagerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – houtzagerij”;

m.                     een kwekerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – kwekerij”;

n.een loonbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf”;

o.een metaalbewerkingsbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – metaalbewerkingsbedrijf”;

p.een poelier, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – poelier”;

q.een rietdekkersbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – rietdekkersbedrijf”;

r.  een scheepswerf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – scheepswerf”;

s. een sierhekkenbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – sierhekkenbedrijf”;

t.  een siersmederij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – siersmederij”;

u.een veehandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – veehandel”;

v.een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg";

w.                      een lpg-vulpunt, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”;

x.een waterzuiveringsbedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "waterzuiveringsinstallatie",

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven,

met daaraan ondergeschikt:

y.ondergeschikte horeca, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ondergeschikte horeca";

z. productiegebonden detailhandel en detailhandel als ondergeschikt bestanddeel van een bedrijf in goederen die qua aard rechtstreeks verband houden met de bedrijfsuitoefening;

aa.                    infrastructurele voorzieningen;

bb.                    groenvoorzieningen;

cc.                     openbare nutsvoorzieningen;

dd.                    waterhuishoudkundige voorzieningen;

ee.                     sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

ff.                      bedrijfsgebouwen;

gg.                     bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met:

1.              ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

2.              verkoop van goederen via internet;

hh.                    aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;

ii. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

jj.                       tuinen, erven en terreinen;

kk.                    paardenbakken.

6.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

1.              per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van één bedrijf worden gebouwd;

2.              de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte per bestemmingsvlak;

3.              de afstand van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;

4.              bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden gebouwd;

5.              de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 5 m;

6.              de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;

7.              de dakhelling van een bedrijfsgebouw mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van bedrijfsgebouwen tot een totale oppervlakte van 100 m².

b.Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1.              er mag niet meer dan het bestaande aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak worden gebouwd;

2.              de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

3.              de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9 m;

4.              de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 20° en niet meer bedragen dan 60°;

5.              de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning, inclusief aan en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning, mag niet meer bedragen dan 200 m², met dien verstande dat de oppervlakte van de niet-inpandige bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 150 m²;

6.              aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning mogen worden gebouwd

7.              de goothoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;

8.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

9.              de bouwhoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning;

10.          de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 6 m;

11.          de dakhelling van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel het bestaande aantal graden indien dit minder bedraagt, met uitzondering van aanbouwen tot een totale oppervlakte van 30 m².

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 m;

2.              de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5,5 m.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

6.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 6.2, sub a, onder 2, voor het vergroten van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen met niet meer dan 15% van de bestaande oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat:

1.              de totale oppervlakte van de gebouwen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 60% van het bestemmingsvlak;

2.              voordat de uitbreiding wordt gerealiseerd door de initiatiefnemer dient te worden aangetoond dat de uitbreiding milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar is in de omgeving;

3.              plaatsing van reclame-uitingen plaatsvindt conform het reclamebeleid;

b.het bepaalde in lid 6.2, sub a, onder 2, voor het vergroten van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen op de gronden ter plaatse van de aanduidingen “specifieke vorm van bedrijf – houtzagerij”, “specifieke vorm van bedrijf – rietdekkersbedrijf”, “specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf”, met niet meer dan 50% van de bestaande oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat:

1.              de totale oppervlakte van de gebouwen in een bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 60% van het bestemmingsvlak;

2.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

3.              voordat de uitbreiding wordt gerealiseerd door de initiatiefnemer dient te worden aangetoond dat de uitbreiding milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar is in de omgeving;

4.              plaatsing van reclame-uitingen plaatsvindt conform het reclamebeleid.

c. het bepaalde in lid 6.2, sub a, onder 4, voor een andere locatie op het bouwperceel van hoofdgebouwen bij vervangende nieuwbouw;

6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage 2 opgenomen Staat van bedrijven;

b.het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande terreinen voor kleinschalig kamperen, met dien verstande dat:

1.              er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen zijn toegestaan; en

2.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

4.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

c. het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen voor bewoning;

d.het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf, met uitzondering van de ondergeschikte horeca op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ondergeschikte horeca;

f. de stalling en/of opslag van voer-, vaar- en vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - scheepswerf" en met uitzondering van de stalling van voertuigen ter plaatse van de aanduiding "overige zone - commerciële zone";

g. het plaatsen van en/of het gebruik van (sta)caravans en (zee)containers of naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen goederen;

h.het gebruik als opslag-, stort-, lozings-, of bergplaats van voorwerpen, stoffen en materialen op onbebouwde terreinen, anders dan ter plaatse van de aanduiding “gronddepot”;

i.  in bedrijfswoningen een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf uit te oefenen in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

4.              horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

j.  vanuit bedrijfswoningen de verkoop van goederen via internet uit te oefenen in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur).

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 6.1 en lid 6.5, sub a en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en/of de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bij de regels behorende bijlage 2 Staat van Bedrijven onder de categorieën 1 en 2;

b.het bepaalde in lid 6.5 sub b en lid 6.5 sub g en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

3.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 6.2;

6.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

7.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

8.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20;

c. het bepaalde in lid 6.5sub b en lid 6.5 sub g en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

3.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 6.2;

6.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

7.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

8.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie,

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

a.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning' met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de nieuwe functie in de bestaande bedrijfsbebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel 17 Cultuur en ontspanning van overeenkomstige toepassing zijn.

b. de bestemming wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de maatschappelijke functie in de bestaande bedrijfsbebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen gebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen gebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij het voormalige bedrijf ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Maatschappelijk van overeenkomstige toepassing zijn.

c.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in de voormalige bedrijfswoning dient te worden gerealiseerd,

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

d. de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - Woonboerderij', met dien verstande dat:

1.              de bedrijfsactiviteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in het traditionele hoofdgebouw dient te worden gerealiseerd;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen - Woonboerderij van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.maatschappelijke voorzieningen;

b.een begraafplaats, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”;

c. zorgboerderijen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "zorgboerderij",

met daaraan ondergeschikt:

d.speelvoorzieningen;

e. infrastructurele voorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h.waterhuishoudkundige voorzieningen;

i.  sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

j.  gebouwen;

k.bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" al dan niet in combinatie met:

·                ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

·                verkoop van goederen via internet;

l.  aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;

m.                     bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

n.tuinen, erven en terreinen.

7.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in sub a en b genoemde functies gelden de volgende regels:

1.              een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2.              de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen;

3.              de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 11 m bedragen;

4.              de dakhelling van een gebouw mag niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen.

b.Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van zorgboerderijen gelden de volgende regels:

1.              bedrijfsgebouwen ten behoeve van zorgvoorzieningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "zorgboerderij" worden gebouwd;

2.              een bedrijfsgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

3.              per bouwvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van één zorgboerderij worden gebouwd;

4.              de oppervlakte van overige bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte;

5.              de bouwhoogte van kassen mag niet meer bedragen dan 3 m;

6.              de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 5 m;

7.              de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;

8.              de dakhelling van een bedrijfsgebouw mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van bedrijfsgebouwen tot een totale oppervlakte van 100 m² en boogstallen.

c. Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1.              bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning mogen worden gebouwd;

2.              er mag niet meer dan het bestaande aantal bedrijfswoningen per bouwvlak worden gebouwd;

3.              de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

4.              de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9 m;

5.              de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 20° en niet meer bedragen dan 60°;

6.              de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning, inclusief aan en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning, mag niet meer bedragen dan 200 m², met dien verstande dat de oppervlakte van de niet-inpandige bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 150 m²;

7.              de goothoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;

8.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,5 m;

9.              de bouwhoogte van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning;

10.          de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag niet meer bedragen dan 6 m;

11.          de dakhelling van een aan- en uitbouw, een aangebouwd bijgebouw en een aangebouwde overkapping mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel het bestaande aantal graden indien dit minder bedraagt, met uitzondering van aanbouwen tot een totale oppervlakte van 30 m².

d.Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

2.              de bouwhoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande terreinen voor kleinschalig kamperen op gronden ter plaatse van de aanduiding "zorgboerderij", met dien verstande dat:

1.              er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen zijn toegestaan; en

2.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3.              het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen voor bewoning;

4.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak is gesitueerd;

5.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

6.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

b.het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen voor bewoning;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

d.het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf;

e. het gebruik van bedrijfswoningen voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

4.              horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

f. het gebruik van bedrijfswoningen voor de verkoop van goederen via internet in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur).

7.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 7.4 sub a, en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 7.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20;

b.het bepaalde in lid 7.4 sub a, en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2.              het terrein binnen en/of aansluitend op het bouwvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 7.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

7.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie,

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

het wijzigingsplan wijzigen door:

a.de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken te wijzigen, met dien verstande dat:

1.              het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

2.              de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              de bouwregels voor deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven;

b.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - 1' ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, die zijn genoemd in bijlage 2 onder categorie 1 en 2, met dien verstande dat:

1.              de maatschappelijke activiteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de bedrijfsactiviteiten in de bestaande bedrijfsbebouwing dienen te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

4.              per bestemmingsvlak uitsluitend één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij de voormalige maatschappelijke voorziening ook een bedrijfswoning aanwezig was;

5.              voor het overige de regels van Artikel Bedrijf - 1 van overeenkomstige toepassing zijn.

c. de bestemming wijzigen in de bestemming 'Cultuur en ontspanning', met dien verstande dat:

1.              de maatschappelijke activiteiten volledig zijn beëindigd;

2.              de nieuwe functie in de bestaande bebouwing dient te worden gerealiseerd, dan wel in nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, mits:

·      daarvoor bestaande bebouwing is gesloopt, waarbij karakteristieke en monumentale gebouwen behouden dienen te blijven; en

·      de gezamenlijke oppervlakte van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen maximaal 100% bedraagt van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, dan wel maximaal de oppervlakte die is toegestaan in de bestemming die de gronden na wijziging krijgen;

3.              per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan, indien bij de voormalige maatschappelijke voorziening ook een bedrijfswoning aanwezig was;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel 17 Cultuur en ontspanning van overeenkomstige toepassing zijn.

d.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

1.              de maatschappelijke activiteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in de voormalige bedrijfswoning dient te worden gerealiseerd,

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen van overeenkomstige toepassing zijn.

e.de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - Woonboerderij', met dien verstande dat:

1.              de maatschappelijke activiteiten volledig zijn beëindigd;

2.              maximaal 1 woning mag worden gerealiseerd;

3.              de woning in het traditionele hoofdgebouw dient te worden gerealiseerd;

4.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

5.              voor het overige de regels van Artikel Wonen - Woonboerderij van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Artikel 8 Wonen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.woningen, al dan niet in combinatie met:

·                ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

·                verkoop van goederen via internet;

b.aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

c. trekkershutten, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - trekkershut";

d.recreatiewoningen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “recreatiewoning”;

e. paardenbakken,

met daaraan ondergeschikt:

f. speelvoorzieningen;

g. groenvoorzieningen;

h.openbare nutsvoorzieningen;

i.  infrastructurele voorzieningen;

j.  waterhuishoudkundige voorzieningen;

k.sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

l.  bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

m.                     tuinen, erven en terreinen;

en tevens voor:

n.een windturbine, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "windturbine".

8.2 Bouwregels

a.Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1.              als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;

2.              het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1, dan wel het aantal aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden";

3.              de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder 3 m bedragen, dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is;

4.              bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden gebouwd;

5.              de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 150 m², dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

6.              de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

7.              de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 9 m bedragen;

8.              de dakhelling van een hoofdgebouw mag, niet minder dan 30° en niet meer dan 50° bedragen;

9.              op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen – geluidgevoelige bebouwing uitgesloten" mogen geen geluidgevoelige functies worden gebouwd.

b.Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1.              de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen per hoofdgebouw mag niet meer dan 100 m² bedragen, met dien verstande dat wanneer de oppervlakte van het bouwperceel meer bedraagt dan 500 m² de gezamenlijke oppervlakte van hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen maximaal 300 m² mag bedragen. Bij de berekening van de oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen telt de oppervlakte van omgevingsvergunning vrije bouwwerken niet mee;

2.              de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mag te hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen, met een maximum van 100 m²;

3.              aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de woning worden gebouwd;

4.              de goothoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwd bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw bedragen;

5.              de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

6.              de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen is tenminste 1 m lager dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

7.              de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 6 m bedragen;

8.              de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt;

9.              de afstand tussen vrijstaande bijgebouwen onderling en ten opzichte van het hoofdgebouw met aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet minder dan 1 m bedragen;

10.          op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen – geluidgevoelige bebouwing uitgesloten" mogen geen geluidgevoelige functies worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:

1.              het aantal recreatiewoningen mag niet meer dan 1 per aanduidingsvlak bedragen;

2.              de goothoogte van een recreatiewoning mag niet meer dan 3 m bedragen;

3.              de bouwhoogte van een recreatiewoning mag niet meer dan 8 m bedragen;

4.              de oppervlakte van een recreatiewoning mag niet meer dan 70 m² bedragen;

5.              de dakhelling van een recreatiewoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 50° bedragen.

d.Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1.              de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

2.              het bouwen van windturbines is niet toegestaan, met uitzondering van windturbines ter plaatse van de aanduiding "windturbine", met dien verstande dat de masthoogte en wiekdiameter niet meer mogen bedragen dan de bestaande masthoogte en wiekdiameter;

3.              de bouwhoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

8.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;

·  de archeologische waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 8.2, sub a, onder 4, voor een andere locatie op het bouwperceel van hoofdgebouwen bij vervangende nieuwbouw;

b.het bepaalde in lid 8.2 sub a, onder 6, en toestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot maximaal 7 m.

8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande terreinen voor kleinschalig kamperen, met dien verstande dat:

1.              er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen zijn toegestaan; en

2.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

4.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

5.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

b.       het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

d.het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van de verkoop van goederen via internet en overige bedrijfs- en/of de daarvoor benodigde opslagruimte;

e. het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning;

f. het gebruik van de in lid 8.2 onder a. genoemde hoofdgebouwen een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf uit te oefenen in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m² mag voor het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden aangewend;

2.              alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3.              detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

g.        horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

h.het gebruik van de in lid 8.2 onder a. genoemde hoofdgebouwen de verkoop van goederen via internet uit te oefenen in strijd met de navolgende regels:

1.              ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve van de internetverkoop;

2.              alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, is toegestaan;

3.              er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4.              er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5.              er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6.              er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7.              de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur);

i.         het gebruik van gronden voor het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte, aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voorwerpen, stoffen, producten, machines en voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel het aanleggen of inrichten van stort- of bergplaatsen daarvoor.

8.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

·  het straat- en bebouwingsbeeld;

·  de woonsituatie;

·  de milieusituatie;

·  de verkeersveiligheid;

·  de sociale veiligheid;

·  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

·  de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a.het bepaalde in lid 8.5 sub a, en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 8.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

b.het bepaalde in lid 8.5 sub a, en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1.              de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2.              het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3.              de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

4.              de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

5.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6.              gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van de regels in lid 8.2;

7.              mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8.              vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9.              het aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen dan 20.

 

 

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

Artikel 10 Algemene bouwregels

Wanneer een bestaand gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde:

a.een grotere goothoogte;

b.een grotere bouwhoogte;

c. een grotere oppervlakte;

d.een grotere dakhelling;

e. een kleinere dakhelling,

heeft dan in de bouwregels in de van toepassing zijnde bestemming is toegestaan, dan mag:

a.de goot- en/of bouwhoogte en/of oppervlakte en/of dakhelling ten hoogste de bestaande goot- en/of bouwhoogte en/of oppervlakte en of dakhelling bedragen;

b.de dakhelling ten minste de bestaande dakhelling bedragen.

 

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

a.Tot een gebruik in strijd met dit wijzigingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

·                het gebruik van gronden voor het (proef)boren naar schaliegas.

b.Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het wijzigingsplan/ bestemmingsplan en toestaan dat de voor 'Agrarisch met waarden - Besloten gebied' en 'Agrarisch met waarden - Open gebied' bestemde gronden worden gebruikt voor het realiseren van een paardenbak, met dien verstande dat:

1.              de paardenbak direct achter of aansluitend aan een bestaand erf wordt gerealiseerd;

2.              de afstand tot de dichtsbijzijnde woning van derden niet minder mag bedragen dan 30 m;

3.              wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing.

 

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 geluidzone - industrie

12.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding “geluidzone – industrie” zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) en met het oog op de geluidbelasting vanwege een industrieterrein, tevens aangeduid voor:

a.de bescherming en instandhouding van de geluidruimte voor industrie;

b.het toenemen van het aantal geluidgevoelige objecten en geluidgevoelige functies ten opzichte van het bestaande aantal.

12.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen in of op deze gronden geen geluidgevoelige objecten en geluidgevoelige functies worden gebouwd dan wel opgericht.

12.1.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1.2 en toestaan dat geluidgevoelige objecten en geluidgevoelige functies worden gebouwd dan wel opgericht, mits is aangetoond door middel van een deskundigenverklaring dat met het oog op de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde dan wel een verkregen hogere waarde.

 

12.2 milieuzone - geurzone

12.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding “milieuzone - geurzone” zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),tevens aangeduid voor het tegengaan van het oprichten van geurgevoelige objecten.

12.2.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen in of op deze gronden geen geurgevoelige objecten worden gebouwd.

 

12.3 overige zone - commerciële zone

12.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding "overige zone - commerciële zone" de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), tevens aangeduid als commerciële zone.

12.3.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - commerciële zone" geldt voor het bouwen van gebouwen de volgende regel:

·  de bouwregels van de basisbestemmingen zijn van toepassing.

12.3.3 Afwijken van de bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - commerciële zone" kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van de regel van lid 12.3.2 en toestaan dat de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de als 'Bedrijf - 1' bestemde (bedrijfs)bebouwing en/of het bestemmingsvlak van een bedrijf wordt vergroot, met dien verstande dat:

a.het bedrijf is gelegen ter plaatse van de aanduiding “overige zone - commerciële zone”;

b.het perceel waarop het bedrijf is gelegen niet direct ontsluit op een provincialeweg;

c. het een percentage betreft van niet meer dan 50% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte aan (bedrijfs)bebouwing en/of het bestemmingsvlak ;

d.het bouwperceel voor niet meer dan 60% bebouwd is;

e. wordt voorzien in een goede landscha